Nyheter

Offentlighetsprincipen föreslås omfatta även friskolor


Rätten att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor. Det föreslår regeringen i en remiss som nu lämnas över till Lagrådet.

Läs mer

Skärpta straff för immaterialrättsintrång


Idag pågår en organiserad piratverksamhet på nätet som får stora konsekvenser för hela samhället. Därför har straffskalorna för dessa brott setts över och regeringen har mottagit en utredning med förslag på skärpta straff.  

Läs mer

Hamnarbetarförbundet vann tvist


I april 2017 begärde Hamnarbetarförbundet via mejl att få förhandla med Sveriges Hamnar om att teckna ett centralt kollektivavtal, men mötet dröjde och kom inte att ske förrän i mitten av juni samma år. Nu fälls Sveriges Hamnar i Arbetsdomstolen.

Läs mer

Regeringen ska skapa ny webbplats för publicering av lagar


Från och med 1 april 2018 kommer lagar och förordningar att publiceras på en ny webbplats. 

Läs mer

Obligatorisk prao från höstterminen 2018


Regeringen har tagit beslut om att prao under minst tio dagar blir obligatoriskt för skolelever och det blir huvudmännens ansvar att ordna prao för eleverna. Det gäller elever från årskurs åtta i grundskolan och årskurs nio i specialskolan.

Läs mer

Särskilda regler för upphandling av välfärdstjänster föreslås


I en lagrådsremiss föreslår regeringen ändringar i lagen om offentlig upphandling, LOU. Ändringarna ska förenkla vid upphandling av vissa sociala tjänster och andra särskilda tjänster (välfärdstjänster) som har ett värde som understiger EU:s tröskelvärde på 750 000 euro.   

Läs mer

Nya domar och beslut inom socialrätten med JP Webbkurs


Kika på ett smakprov från det senaste avsnittet i JP Webbkurs - Social!

Läs mer

Utredning om assistansmarknaden


Risken för brottslighet inom assistansmarknaden är fortsatt stor enligt en utredning som nyligen lämnades över till minister Åsa Regnér. Risken för fusk är särskilt hög när anhöriga utför assistans och ökningen av antalet assistanstimmar beror inte på privata anordnare på marknaden. 

Läs mer

Inget förbud mot tiggeri i Vellinge kommun


Länsstyrelsen beslutade att upphäva Vellinge kommuns beslut att införa ett förbud mot tiggeri inom vissa områden i kommunen. Vellinge kommun överklagade beslutet, men Förvaltningsrätten i Malmö slår fast att Länsstyrelsens beslut ska stå kvar. 

Läs mer

Föräldrabalken


Föräldrabalken (1949:381), FB, reglerar det rättsliga förhållandet mellan barn och föräldrar. Framför allt handlar föräldrabalken om barnets rättigheter och de skyldigheter som föräldrar har gentemot sina barn.

Läs mer

Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning


Regeringen föreslår ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning i syfte att stärka konsumentskyddet. 

Läs mer

Nya domar och beslut som rör skolan med JP Webbkurs


Kika på ett smakprov från det senaste avsnittet i JP Webbkurs - Skola!

Läs mer

Nationellt råd ska säkra dricksvattnet


Regeringen ger Livsmedelsverket i uppdrag att bilda ett nationellt dricksvattenråd bestående av representanter från berörda myndigheter. Rådets uppgift är att stärka arbetet med att skydda vårt vatten.

Läs mer

Konsumentombudsmannens kommenterar angående domen mot bloggaren Kissie


I dagarna kom den dom från Patent- och marknadsdomstolen där bloggaren Kissie fälldes för otillåten marknadsföring i två av tre inlägg på sociala medier. Domen ses som vägledande då det är det första fallet av så kallad influencing marketing som tas upp i domstol.

Läs mer

Regeringen föreslår krav på e-faktura vid offentlig upphandling


Upphandlande myndigheter och enheter ska från och med den 1 april 2019 få fakturor skickade till sig elektroniskt. Det förslår regeringen i en lagrådsremiss, som överlämnas till lagrådet.  

Läs mer

Ny expert i JP Miljönet – Anna-Lena Rosengardten


Anna-Lena Rosengardten är civilingenjör med inriktning på kemi. Hon har arbetat som tekniskt råd på Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt i många år. Där har hon framför allt deltagit som domare i mål inom miljöbalkens olika områden.

Läs mer

"Sponsored post" är en tillräcklig reklammarkering i sociala medier


För första gången har nu svensk domstol prövat hur marknadsföringslagen ska tillämpas på reklam i sociala medier. Frågan gällde vad som är en tillräckligt tydlig reklammarkering. 

Läs mer

Personalliggare i fler verksamheter ska minska svartarbete


Krav på personalliggare ska även gälla i kropps- och skönhetsvårdsverksamhet, fordonsserviceverksamhet samt livsmedels- och tobaksgrossist-verksamhet. Det föreslår regeringen i en proposition som överlämnats till Riksdagen idag. Syftet med förslaget är att minska skattefusk och skatteundandragande och att främja en sundare konkurrens.

Läs mer

Uppsatserna i de nationella proven ska digitaliseras i höst


Riksdagen har beslutat att de nationella proven ska digitaliseras. Som ett första steg i processen ska uppsatsdelarna av de nationella proven skrivas på dator från och med hösten 2018.

Läs mer

Förslag om utökat rökförbud för att förebygga cancer


Rökning är en av de tyngsta bidragande orsakerna till att cancer senare utvecklas. För att förebygga detta föreslår regeringen nu rökförbud på flera offentliga platser, däribland lekplatser och tågperronger.

Läs mer

Förslag till ny lag om bostadsanpassningsbidrag


En ny lag om bostadsanpassningsbidrag föreslås ersätta den nuvarande. Flera av bestämmelserna behålls från den gamla lagen medan andra skrivelser moderniseras och förtydligas. Förslagen har lämnats från regeringen till riksdagen.

Läs mer

Senaste halvårets praxis på upphandlingsområdet


Under det senaste halvåret har det kommit många intressanta avgöranden från EU-domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kammarrätterna på upphandlingsområdet. Här kan du ta del av en sammanfattning av några av dem.     

Läs mer

Laddinfrastruktur längs större vägar kan bli verklighet


Regeringen har beslutat att ge Trafikverket i uppdrag att göra en översyn av hur tillgången till laddinfrastruktur längs större vägar kan främjas.

Läs mer

Bidrag till kommuner för stärkt bemanning inom barn- och ungdomsvården


Socialstyrelsen har fått i uppdrag att under 2018 fördela 360 miljoner kronor i statsbidrag till kommuner. Pengarna ska stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården. 

Läs mer

Insatser för barn och unga med psykisk ohälsa stärks med 100 miljoner


Regeringen ger i uppdrag åt Socialstyrelsen att under 2018 fördela 100 miljoner kronor i statsbidrag till kommuner. Pengarna ska stärka socialtjänstens insatser för barn och unga med psykisk ohälsa.

Läs mer

Regeringen föreslår att polisen ska få utökade möjligheter att genomföra arbetsplatsinspektioner


I en lagrådsremiss föreslår regeringen att Polismyndigheten ska få rätt att göra stickprovsinspektioner på arbetsplatser inom riskbranscher för att kontrollera att arbetsgivare inte har anställda som saknar rätt att vistas eller arbeta i Sverige. 

Läs mer

Nulägesrapport GDPR


Även om 25 maj kan tyckas avlägset närmar sig ändå dagen då GDPR träder ikraft. Här kan du läsa vår nulägesrapport med fokus på de senaste lagrådsremisserna om anpassningen av det svenska rättssystemet till den nya förordningen.  

Läs mer

Regeringen föreslår nya assistansregler


Regeringen har lämnat över nya lagförslag om personlig assistans till riksdagen. De nya reglerna är tänkta att tillfälligt stoppa Försäkringskassans tvåårsomprövningar och återställa den tidigare tillämpningen av väntetid och beredskap.

Läs mer

Domstol och myndighet yttrar sig om slutförvar av kärnavfall


Den 23 januari 2018 lämnade Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten yttranden till regeringen. Deras respektive yttranden gäller ansökan om tillstånd till ett slutförvar för kärnavfall från det svenska kärnkraftsprogrammet. 

Läs mer

Regeringen föreslår ny lag om kommunal bokföring och redovisning


I en remiss som överlämnats till Lagrådet föreslår regeringen en ny lag om kommunal bokföring och redovisning. Den nya lagen ska göra redovisningen mer rättvisande, transparent och jämförbar.

Läs mer

"GDPR genomsyrar hela organisationen - inte enbart IT-avdelningen eller juristerna"


Den 25 maj och ikraftträdandet av EU:s dataskyddsförordning GDPR närmar sig allt mer. Här berättar Didrik Värmon om sitt arbete med att hjälpa organisationer med anpassningen till det nya regelverket.

Läs mer

Regeringen föreslår att vinsterna i välfärden begränsas


Idag har regeringen överlämnat lagrådsremissen Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet. Förslaget innebär en begränsning av hur stora rörelseresultat som privata välfärdsaktörer får uppnå.

Läs mer

Senaste halvårets praxis på miljöområdet


Under det senaste halvåret har det kommit många intressanta miljödomar från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) och Svea hovrätt. Här kan du ta del av en sammanfattning av några av dem.

Läs mer

Regeringen vill förtydliga möjligheterna med mellanboendeformer för äldre


Regeringen vill förtydliga kommunernas möjlighet att erbjuda mellanboendeformer för äldre. Inom ramen för särskilda boendeformer för äldre kan fler äldre få möjlighet att bo på ett sätt som motsvarar deras önskemål.

Läs mer

De flesta upphandlingar som överprövas är korrekta


En stor andel, 80 procent, av de offentliga upphandlingar som överprövas bedöms vara korrekta. Men mycket få upphandlingar överprövas innan tilldelningsbeslutet. Det visar den rapport som Upphandlings-myndigheten har lämnat över till regeringen.

Läs mer

Tröskelvärdena har höjts


Europeiska kommissionen har beslutat om nya tröskelvärden som började gälla den 1 januari i år. Detta påverkar även direktupphandlingsgränserna som beräknas som en procentsats av tröskelvärdena.

Läs mer

Lagändringar i plan- och bygglagen från 1 januari 2018


Vid årsskiftet trädde ett antal lagändringar i plan- och bygglagen (PBL) i kraft. Här går vi igenom hur detta påverkar plan- och byggregleringen. 

Läs mer

Lagändringar på socialområdet från 1 januari 2018


Den 1 januari trädde ett antal lagändringar i kraft som påverkar socialområdet. Här kan du i korthet läsa vad respektive lagändring innebär. 

Läs mer

Lagkommentarer till lagen om framtidsfullmakter


Lagen om framtidsfullmakter trädde i kraft den 1 juli 2017 och är tänkt att förstärka möjligheterna för enskilda att bestämma hur deras angelägenheter ska skötas i framtiden. Lagkommentarer till lagen om framtidsfullmakter finns nu att ta de del av i JP Socialnet eller att köpa separat. 

Läs mer

Nya lagar inom miljöområdet från 1 januari 2018


Vad hände på miljöområdet vid årsskiftet? Nedan finner du ett kort och sammanfattat svar på den frågan. Bland annat kom det ett nytt sjätte kapitel i miljöbalken och vi fick också en ny klimatlag. 

Läs mer

Nya lagar på skolområdet från och med 1 januari 2018


Den 1 januari trädde ändringar i skollagen i kraft, nämligen de om nationella prov, obligatorisk förskoleklass och politisk information i skolan. Här kan du i korthet läsa vad respektive lagändring innebär.

Läs mer

Stort behov av fler lärare


Enligt statistik från Skolverket behöver svenska skolor och förskolor rekrytera 77 000 heltidstjänster under de kommande fem åren. De största rekryteringsbehoven finns i grundskolan och förskolan.

Läs mer

En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet föreslås


Sexualbrotten i Sverige ökar och det är yngre kvinnor som är mest utsatta. Samtidigt anmäls för få av dessa brott. För att vända den negativa utvecklingen behövs såväl ny lagstiftning som attitydförändringar. 

Läs mer

Kommuner förbättrar sin säkerhet vid skolskjuts


Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) har följt upp en enkätundersökning från 2009 och konstaterar att det har blivit lite säkrare för barn som åker skolskjuts. 

Läs mer

Uppmärksammade utvisningar stoppas efter helhetsbedömning


Två utländska män som arbetat som pizzabagare respektive webbprogrammerare får båda stanna kvar och arbeta i Sverige trots mindre brister i deras arbetsvillkor.

Läs mer

Prövningstillstånd från HFD


Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i ett upphandlingsmål. De frågor som har lett till det meddelade prövningstillståndet gäller EU-rättsliga principer om likabehandling, transparens och öppenhet ska tillämpas vid en överprövning av en direktupphandling och i vilken mån reglering i nationell upphandlingslagstiftning ska tillämpas vid en sådan prövning. 

Läs mer

Barnombudsmannen ska anmäla om ett barn far illa


Barnombudsmannens kontakt med barn och unga i utsatta situationer har ökat. Myndigheten har därför fått samma anmälningsskyldighet till socialnämnden enligt socialtjänstlagen som övriga myndigheter, när det handlar om barn som far illa eller behöver skydd.

Läs mer

Förslag på modernare adoptionsregler


Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att modernisera adoptionsreglerna för att bättre spegla samhället som det ser ut i dag. Bland annat ska barnets bästa få större utrymme i adoptionsprocessen och sambor ska få adoptera på lika villkor som gifta par. 

Läs mer

Ny kartläggning av etiskt ansvarsfull upphandling i Europa


I Upphandlingsmyndighetens senaste uppdragsrapport ”Mapping Initiatives for Ethical Public Procurement in Europe” redovisas hur upphandlande myndigheter och enheter i olika europeiska länder arbetar för att se till att krav på goda arbetsvillkor i leverantörsled efterlevs.

Läs mer

Sammanställning av lagändringar inom sjukvårdsområdet


Den 1 januari 2018 träder ett flertal lagändringar som påverkar sjukvårdsområdet i kraft. Här kan du i korthet läsa vad respektive lagändring innebär. 

Läs mer

Krav på skoluniform strider mot skollagen


En skolas ordningsregler innehöll bestämmelser om att eleverna skulle bära enhetlig klädsel som de kostnadsfritt fick av skolan. Skolinspektionen konstaterar att detta strider mot skollagen.

Läs mer

Biprodukter från palmolja kan komma att omklassificeras


För att biodrivmedel ska klassas som hållbara måste de uppfylla vissa kriterier. De finns i hållbarhetslagen (2010:598), som kommer från förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterierna är av två typer; minsta växthusgasminskning och markkriterier.

Läs mer

Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik


För att förenkla regelverket inom den ekonomiska familjepolitiken har Försäkringskassan haft i uppdrag att föreslå ändringar av reglerna för barnbidraget, föräldrapenningen, den tillfälliga föräldrapenningen och bostadsbidraget.

Läs mer

Alltid uppdaterad på nya lagar och regler inom mark och miljö


Titta på ett smakprov från det senaste avsnittet i JP Webbkurs – Mark och miljö.

Läs mer

Förskoleklassen blir obligatorisk


Riksdagen har röstat ja till regeringens förslag om att förskoleklassen ska bli obligatorisk. Regeringen lämnade ursprungligen förslaget efter att riksdagen uppmanade regeringen att utreda möjligheterna om att införa tioårig grundskola.

Läs mer

GDPR-läget fortsatt oklart


När den färdiga versionen GDPR kom i april 2016 trodde vi nog att det mesta skulle ha klarnat inför årsskiftet 2017/2018. Så är dessvärre inte fallet. 

Läs mer

Fler sommarkurser för snabbare väg till läraryrket


I budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen att 2000 nya högskoleplatser för sommarkurser ska införas. Regeringen vill särskilt prioritera fler platser vid lärarutbildningarna.

Läs mer

Förslag om att alla med funktionsnedsättning ska få välja utförare


Socialutskottet vill att regeringen ska ta ett helhetsgrepp om funktionshinderpolitiken. Utskottet vill också att alla med funktionsnedsättning som har fått ja till en insats ska få möjlighet att välja utförare. 

Läs mer

8 av 10 lärare känner till elever i behov av särskilt stöd som inte får det


Åtta av tio högstadielärare känner till att elever i behov av särskilt stöd inte får det. Granskningen visar att bristen är som störst i skolor med elever som har sämre socioekonomiska förutsättningar. 

Läs mer

Polen måste genast upphöra med att göra ingrepp i Natura 2000-urskog


EU-domstolen har i ett särskilt beslut låtit meddela att Polen omedelbart måste upphöra med ingrepp i en urskog som ligger i ett Natura 2000-område och som hyser arter som skyddas av art- och habitatdirektivet och fåglar som skyddas av fågeldirektivet. 

Läs mer

Hanna Svensson vinner JP Infonets uppsatsstipendium


JP Infonet delar nu för första gången ut ett uppsatsstipendium som ett led i arbetet med att göra rättsinformation mer synlig och tillgänglig för såväl studenter i grundutbildning som i forskarmiljö. 

Läs mer

Regeringen ger 1,8 miljarder i byggbonus till 199 kommuner för över 73 000 byggstarter


199 av landets 290 kommuner får del av regeringens byggbonus. Boverket har meddelat vilka kommuner som har beviljats regeringens byggbonus på 1,8 miljarder kronor. 

Läs mer

Alltid uppdaterad på nya lagar och regler inom offentlig upphandling


Titta på ett smakprov från det senaste avsnittet i JP Webbkurs - Upphandling.

Läs mer

Inte tillåtet att odla cannabis för att lindra smärta


En man som lider av kronisk nervsmärta sedan han blev förlamad började odla cannabis för eget medicinskt bruk.

Läs mer

Regeringen föreslår att väntetid och beredskap återställs inom assistansersättningen


Ett rättsligt ställningstagande från Försäkringskassan innebär att flera tusen människor riskerar att få minskad assistansersättning. Mot den bakgrunden har regeringen nu presenterat en rad åtgärder för den statliga assistansersättningen. 

Läs mer

Det offentliga upphandlar för 642 miljarder


Värdet på den offentliga upphandlingen i Sverige var cirka 642 miljarder kronor 2015. Det motsvarar drygt en sjättedel av Sveriges BNP.

Läs mer

Intressanta möten och givande diskussioner under Kvalitetsmässan


Idag var sista dagen av tre på Kvalitetsmässan 2017. Ett stort tack till er alla som besökte vår monter och som vi fick en pratstund med! 

Läs mer

Svenska elever är bland de bästa på demokrati- och samhällsfrågor


Svenska åttondeklassare har mycket goda kunskaper i demokrati- och samhällsfrågor.  I den internationella undersökningen ICCS 2016 fick Sverige det bästa resultatet av 21 deltagande länder. 

Läs mer

JO riktar kritik mot skola som dröjde med att med att lämna ut offentliga handlingar


I början av juni i år begärde en elev att få sina betyg skickade till sig via e-post. En månad senare hade skolan ännu inte lämnat ut betygen. JO riktar kritik mot skolan med anledning av dröjsmålet.  

Läs mer

Regelverket "Lex Maja” dröjer


Katten Maja dog när matte åkte in på sjukhus. Med hänvisning till bestämmelser om sekretess larmade inte hemtjänsten om att katten var ensam hemma. 

Läs mer

Tusentals kan få minskad assistansersättning efter ny dom


Försäkringskassan har varnat regeringen för att en ny dom från HFD kan leda till att tusentals personer med funktionsnedsättning går miste om en del av assistansersättningen från staten.

Läs mer

Alltid uppdaterad om nya lagar och regler inom socialrättens område


Kika på ett smakprov från det senaste avsnittet i JP Webbkurs - Social!

Läs mer

Regeringens insatser för att stärka läsningen


Regeringen genomför en rad olika insatser och aktiviteter för att stärka läsningen både i och utanför skolan. 

Läs mer

Upphandlingsmyndigheten ger ökad vägledning inom ESPD


Den nya ordningen för leverantörsprövning, det så kallade ESPD-systemet, har gett upphov till många frågor från både upphandlare och leverantörer.

Läs mer

Skogsstyrelsen överklagar lavskrikedomar


Skogsstyrelsen kommer att överklaga de så kallade lavskrikedomarna. Myndigheten menar att det behövs vägledande domar från högre instans när det gäller hur artskyddet ska tolkas och beslutas om.

Läs mer

Regeringen ändrar sig om utfasningen av glyfosat


Sveriges regering har ändrat sig om glyfosat och vill inte längre tillåta medlet i tio år till, vilket var EU-Kommissionens förslag från början. 

Läs mer

När socialtjänsten blir mer juridisk


Juridiken tar allt större plats i den offentliga sektorn och inom socialtjänsten. Har det blivit svårare att arbeta och verka som tjänsteman och politiker inom den sociala sektorn till följd av detta?

Läs mer

LOU gäller även vid offentlig-privat samverkan


I ett tillsynsbeslut från Konkurrensverket kritiseras ett dotterbolag till ett kommunalt bostadsbolag för att utan föregående annonsering ha ingått ett byggentreprenadkontrakt.

Läs mer

GDPR och skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling


Hur påverkar den nya dataskyddsförordningen skolans arbete mot kränkande behandling och hur ska huvudmän förhålla sig till den nya lagstiftningen? 

Läs mer

Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer


I en ny promemoria från Socialdepartementet analyseras de rättsliga förutsättningarna för att omedelbart omhänderta barn och unga i internationella situationer. 

Läs mer

Alltid uppdaterad på nya lagar och regler inom skolområdet


Kika på ett smakprov från det senaste avsnittet i JP Webbkurs - Skola!

Läs mer

Ny lag om bostadsanpassningsbidrag sätter personen med funktionsnedsättning i centrum


Den tidigare lagen om bostadsanpassningsbidrag ska nu ersättas med en ny lag som ska sätta individen vars behov ska tillgodoses i centrum.

Läs mer

Kopplingen mellan skola och arbetsliv ska stärkas


Regeringen har lämnat propositionen ”Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv” till riksdagen. Syftet är att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv.

Läs mer

Senaste halvårets praxis på samhällsbyggnadsområdet


Mark- och miljööverdomstolens (MÖD) domar på samhällsbyggnadsområdet berör regler om byggande, detalj- och översiktsplaner samt olika former av tillsyn.

Läs mer

Regeringen föreslår skolplikt från sex års ålder


Regeringen vill göra förskoleklassen obligatorisk. Enligt regeringens förslag ska skolplikten inträda höstterminen det kalenderår då ett barn fyller sex år. 

Läs mer

Tack för att vi fick träffa er på Socialchefsdagarna


Socialchefsdagarna är över för denna gång! Stort tack till er alla som besökte vår monter och som vi fick en pratstund med under mässan. 

Läs mer

Senaste halvårets rättspraxis på socialrättsområdet


Nu har vi samlat ett urval av intressanta domar och beslut på socialrättsområdet under det första halvåret 2017.

Läs mer

Sammanställning av miljörättsliga domar från MÖD första halvåret 2017


Det senaste halvårets rättspraxis på det miljörättsliga området innefattar nya och intressanta domar i M-mål från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) samt Svea hovrätt.

Läs mer

Nu ska de nationella proven digitaliseras


I regeringens proposition föreslås att de nationella proven ska digitaliseras från och med nästa år. Digitala prov ska öka likvärdigheten i betygssystemet och göra hanteringen av de nationella proven effektivare.

Läs mer

Regeringens budgetproposition för 2018 - det här behöver du känna till


Den 20 september 2017 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen. Ta del av de mest intressanta förslagen inom områdena skola, social, äldreomsorg, samhällsbyggnad, fastighet, miljö och upphandling.

Läs mer

Ny förvaltningslag beslutad av riksdagen


Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny förvaltningslag. Syftet med lagen är att stärka rättssäkerheten för de enskilda medborgarna.

Läs mer

Christer Hjert och Natalie Glotz Stade kommenterar nya kommunallagen


Den 1 januari 2018 träder den nya kommunallagen i kraft. Men redan nu arbetar JP Infonets experter Christer Hjert och Natalie Glotz Stade med att kommentera den nya lagen. 

Läs mer

Farliga ämnen i konsumentprodukter ska kartläggas


Finns det farliga kemikalier i vanliga konsumentvaror som exempelvis tamponger och bindor?

Läs mer

Hanna Kjellman: ”En av de största utmaningarna med GDPR”


Hanna Kjellman är jurist på JP Infonet och är expert på GDPR och personuppgiftsfrågor. Dagligen stöttar hon både företag och myndigheter i deras arbete med den nya förordningen som träder i kraft nästa vår. Här berättar hon mer. 

Läs mer

Upphandling av hållbar utomhusbelysning ska bli enklare


Nu uppdaterar Upphandlingsmyndigheten sin vägledning för utomhusbelysning. Modernare belysningsteknik, som energieffektiva ljuskällor och smartare styrning, ska halvera elanvändningen.

Läs mer

Nu ska attefallshusen bli större


Byggnader och hus som är befriade från bygglov ska bli mer flexibla och enklare att hyra ut till exempelvis unga vuxna och studenter.

Läs mer

Buller från åkattraktion på Gröna Lund inget hinder för bygglov


Nöjesparken Gröna Lund beviljades bygglov för den nya åkattraktionen Ikaros. Närboende överklagade på grund av den bullerstörning som attraktionen väntades medföra.

Läs mer

Socialhandläggaren som sadlade om


Beatrice Nordebrink har under cirka 20 års tid arbetat med myndighetsutövning inom socialtjänsten, både som handläggare och som chef. Läs intervjun med Beatrice här.

Läs mer

Regeringen presenterar åtgärdspaket kring assistansersättningen


I en gemensam rapport från Försäkringskassan och Socialstyrelsen föreslås att kommunerna ska få en skyldighet att ta kontakt med den vars statliga assistansersättning dragits in för att klarlägga om hon eller han vill ansöka om insatser enligt LSS.

Läs mer

Rättspraxis på upphandlingsområdet


Under det senaste halvåret har en hel del intressanta avgöranden på upphandlingsområdet kommit. Domar från EU-domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna ger en överblick över senaste praxis inom upphandling.

Läs mer

Ny kommunallag - nu behöver inte alla delegationsbeslut anmälas


Den 1 januari 2018 träder nya kommunallagen i kraft. Förutom en ny struktur och ett mer enhetligt språk så förenklas också reglerna för anmälan av delegationsbeslut.

Läs mer

Arbetet med GDPR - vad måste göras innan 25 maj 2018?


Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya dataskyddsförordning (även kallad GDPR) tillämpas. Den ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PUL) och EU-direktivet som PUL bygger på.

Läs mer

Senaste halvårets rättspraxis på skolans område


Under den första halvan av 2017 har vägledande domar och beslut kommit inom bland annat områdena betyg och bedömning, kränkande behandling och diskriminering samt mottagande av barn och elever. 

Läs mer

Hundar måste hållas inomhus under natten enligt MÖD


Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) anser att en hundägare ska hålla sina hundar inomhus under natten. Enligt domstolen är hundskall nattetid en sådan störning som kan vara en olägenhet för människors hälsa.

Läs mer

EU-domstolen: byt namn på sojamjölk och tofusmör


Ord som ”mjölk” och ”smör” får inte användas i marknadsföring eller försäljning av vegetabiliska produkter. Produkter som ”sojamjölk” och ”tofusmör” måste därför byta namn enligt EU-domstolen.

Läs mer

Många gymnasiala lärlingar får jobb


Elever som går en gymnasial lärlingsutbildning har stor chans att snabbt komma in i arbetslivet. En ny undersökning visar att majoriteten av de gymnasieelever som gått en lärlingsutbildning får jobb inom ett och ett halvt år.

Läs mer

Nya lagar på utbildningsområdet 1 juli 2017


Flera viktiga lagar och förordningar på skolans område trädde i kraft vid halvårsskiftet 2017. Bland de nya lagarna finns bland annat ett nytt typ av studiestöd och en skyldighet att erbjuda lovskola.

Läs mer

Socialnämnden får ansvar för att motverka spelmissbruk


Från och med årsskiftet kommer spelmissbruk att likställas med missbruk av alkohol och droger i socialtjänstlagen. 

Läs mer

Alkoglass föreslås enbart få säljas hos Systembolaget


I en ny utredning föreslås lagändringar gällande alkoholhaltiga preparat som kan likställas med alkoholdrycker. Den trendiga alkoglassen är en produkt som skulle påverkas av lagändringarna.

Läs mer

Tiotusentals produkter av leksaken ”fidget spinner” stoppas i tullen


30 sändningar med cirka 45 000 fidget spinners har stoppats i tullen. Detta efter att Konsumentverket varnat om att produkten kan vara farlig för barn. 

Läs mer

Nytt och fördjupat stöd för arbetsrättsliga villkor


Den 1 juni trädde nya bestämmelser i upphandlingslagarna i kraft. LOU, LUF och LUK kompletterades med bestämmelser om att vissa upphandlingar ska innehålla särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor. 

Läs mer

Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan


Regeringen har fått in förslag på hur nyanlända elever som kommer till Sverige i högstadieåldern ska klara av att få behörighet till gymnasieskolan.

Läs mer

JP Miljönet kompletteras med lagkommentar till viteslagen!


Lagkommentar till viteslagen publiceras nu i JP Miljönet, skriven och uppdaterad av jurist Katrin Strömberg.

Läs mer

Regelverket för extratjänster utvidgas


Nu har regeringen gjort om regelverket för extratjänster så att även kulturella, idrottsliga, ideella och sociala verksamheter kan anställa nyanlända eller långtidsarbetslösa.

Läs mer

JP Infonets Martin Öhman svensk mästare i Stockholm Marathon


Vi vill gratulera vår kollega Martin Öhman som i helgen tog SM-guld på den 39:e upplagan av Stockholm Marathon. Martin slog personligt rekord med en segertid på 2:24:11.

Läs mer

JP Samhällsbyggnadsnet växer med lagkommentar till viteslagen


I JP Samhällsbyggnadsnet håller du dig uppdaterad och får en bred bevakning på vad som händer inom samhällsplanering och på bygglovsfronten. Nu kommer du kunna läsa lagkommentaren till viteslagen i tjänsten.

Läs mer

Uppdaterad lagkommentar för dig som arbetar inom hälso- och sjukvård


Nu uppdaterar vi JP Kommentarer Hälso- och sjukvårdslagen med kommentarer till det nya regelverket. Kommentarerna skrivs av Ulrika Sandén och publiceras löpande i tjänsten. 

Läs mer

Kommentar till lagen om statsstöd i JP EUnet!


JP EUnet växer och innehåller nu också lagkommentaren till lagen om statsstöd! Tjänsten passar dig som vill ha en komplett bevakning och orientering av EU-material samt vägledning genom lagen.

Läs mer

Nu publiceras två nya lagkommentarer i JP Livsmedelsnet


JP livsmedelsnet växer! Nu publiceras lagkommentarer till vites- och livsmedelslagen i tjänsten.

Läs mer

Butiker och restauranger måste informera om plastkassens negativa miljöpåverkan


Från och med den 1 juni 2017 ska butiker och restauranger enligt en ny förordning börja informera kunder om plastkassars negativa effekter på miljön. 

Läs mer

Ny lagkommentar till viteslagen i JP Djurnet


JP Djurnet är tjänsten för dig som arbetar med djurfrågor på till exempel en länsstyrelse eller i privat verksamhet. Du får tillgång till en stor del bearbetat material i form av redaktionella nyhetsbrev, expertanalyser och referat. Nu publiceras även lagkommentar till viteslagen i tjänsten.

Läs mer

Ny ersättning till kommuner för gymnasieungdomar med uppehållstillstånd


Regeringen har fattat beslut om ändringar i kommunersättningsförordningen. Ändringen innebär att kommuner och landsting nu får ersättning för ungdomar som har uppehållstillstånd på grund av studier på gymnasienivå.

Läs mer

Ny rapport - stöd till upphandlande myndigheter som ska upphandla tillfälliga byggnader


Nu publicerar Upphandlingsmyndigheten en rapport som ger en överblick av marknaden och som kan användas som underlag för att utföra ett strategiskt och långsiktigt inköpsarbete.

Läs mer

Regeringen tillsätter utredning om arbetstidsfrågor för ett hållbart arbetsliv


Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över reglerna om arbetstid och ledighet. Målet är att alla som arbetar ska ha en arbetsmiljö som gör det möjligt att arbeta heltid, ett helt arbetsliv.

Läs mer

Lagkommentaren till LVM finns nu i JP Socialnet


Med JP Socialnet får du en komplett bevakning av socialrätten och har alltid tillgång till de senaste uppdateringarna. Nu kompletteras tjänsten med lagkommentaren till lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.

Läs mer

JP Arbetsrättsnet hjälper dig att tolka och förstå lagtext


Nu publicerar vi två nya lagkommentarer i JP Arbetsrättsnet – om lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) samt lagen om offentlig anställning (LOA). Sedan tidigare finns kommentarer till lagen om anställningsskydd (LAS) i tjänsten.

Läs mer

JP Förvaltningsnet blir större!


JP Förvaltningsnet växer med fyra nya lagkommentarer - kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen, viteslagen och delgivningslagen.

Läs mer

Ändringar i PBL ska få fart på byggandet


Nu ändras plan- och bygglagen. Lagändringarna ska göra planprocessen mer effektiv och ytterligare åtgärder undantas från kravet på bygglov.

Läs mer

Nu kompletteras JP Familjenet med lagkommentarer inom det familjerättsliga området


Lagkommentarer till föräldrabalken samt lagen om särskild företrädare för barn finns nu att läsa i JP Familjenet.

Läs mer

Kraftsamling för att barn och unga ska röra på sig varje dag


Nu presenterar regeringen Samling för daglig rörelse - insatser för att fler barn och unga ska röra på sig varje dag.

Läs mer

Nu publiceras kommentaren till färdtjänstlagen i JP Trafiknet


Med tjänsten JP Trafiknet får du en fullständig bevakning av trafikrättens område och alltid tillgång till ny lagstiftning och de senaste avgörandena. Nu publiceras även kommentaren till lagen om färdtjänst (färdtjänstlagen) i tjänsten.

Läs mer

HFD slår fast att internet i hemmet är skälig levnadsnivå


Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) slår nu fast att tillgång till internet i hemmet är en förutsättning för att en enskild person ska få en skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen.

Läs mer

JP Sjukvårdsnet kompletteras med tre nya lagkommentarer


Nu tillkommer tre lagkommentarer i vår tjänst JP Sjukvårdsnet som är intressanta för dig som jobbar med hälso- och sjukvårdsfrågor. Lagkommentarerna gäller hälso- och sjukvårdslagen, lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård.

Läs mer

En ny dataskyddslag – kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning


Fredagen den 12 maj överlämnade den särskilda utredaren Inga-Lill Askersjö sitt betänkande till justitieminister Morgan Johansson.

Läs mer

Beräkningsosäkerhet vid mätning av buller behöver inte beaktas enligt MÖD


Närboende till ett vindkraftverk hävdade att buller från verken överskred tillåten nivå. De närboende menade också att utförd kontroll visat detta när hänsyn togs till mät- och beräkningsosäkerhet.

Läs mer

Förstärkt sekretesskydd för offentligt anställda – förslag från regeringen


Regeringen har lämnat en remiss till Lagrådet med förslag på ändringar i offentlighets- och sekretesslagen.

Läs mer

Nya regler om tillfällig åldersbedömning


Från och med den 1 maj ska Migrationsverket göra en tidig och tillfällig åldersbedömning i ärenden som gäller ensamkommande asylsökande barn.

Läs mer

Riksdagen föreslås säga ja till nytt lagförslag om upphandling


Det har kommit ett nytt lagförslag som innebär att upphandlande myndigheter och enheter i vissa fall ska ställa krav när det gäller arbetstid, lön och semester för leverantörers och underleverantörers personal. 

Läs mer

Nya lagar och regler på skolans område


Under första halvan av 2017 har en hel del nya lagar trätt i kraft eller ska träda i kraft under perioden 1 januari - 1 augusti 2017.

Läs mer

Skolinspektionen konstaterar att grundskolans mottagande av nyanlända elever behöver stärkas


Kommuner och skolor behöver utveckla sina arbetssätt så att nyanlända elevers uppbyggda kunskaper och erfarenheter bättre tas tillvara. Det visar Skolinspektionens granskning.

Läs mer

Fler insatser mot narkotikadödligheten krävs


Den narkotikarelaterade dödligheten är för hög. Det anser Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten som nu lämnar en åtgärdsplan till regeringen. 

Läs mer

Detaljplan upphävs - utfarten från det nya området är inte trafiksäker


Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) upphäver en kommuns beslut att anta detaljplanen för att bygga ett nytt villaområde.

Läs mer

JO kritiserar skola för flaggförbud


Det var fel av rektorerna på skolan att förbjuda elever att använda den svenska flaggan, menar Justitieombudsmannen.

Läs mer

Anders Vedin – från upphandlingsjuridik till strategiskt inköpsarbete


Anders Vedin har lång erfarenhet av upphandling inom statlig och kommunal verksamhet. Genom uppdrag som upphandlare, konsult och stadsjurist har Anders skaffat sig gedigen kunskap om upphandlingsfrågor och bred praktisk erfarenhet.

Läs mer

Här är vår nya expert i JP Socialnet - Cornelia Englén


Cornelia kommer att skriva analyser för JP Socialnet med fokus på att reda ut olika juridiska frågeställningar inom socialrätten på ett begripligt och konkret sätt.

Läs mer

Ingen skolplikt vid varaktig utlandsvistelse


Dottern följde med sin mamma på ett längre missionsarbete utomlands från augusti 2015 till juni 2016. Efter intyg från mammans uppdragsgivare om utlandsvistelsen bedömer kammarrätten att dottern varaktigt vistats utomlands och har därför inte skolplikt.

Läs mer

Tillståndsplikt för entreprenader och verksamheter som ger konsulentstöd


Den 15 april införs nya regler om tillståndsplikt för entreprenader och verksamheter som ger konsulentstöd till familj- och jourhem.

Läs mer

JP Infonet kommenterar nya LOU


Nu uppdaterar vi på JP Infonet våra tjänster med de första lagkommentarerna till nya LOU. Under våren och sommaren planeras samtliga paragrafer vara kommenterade. 

Läs mer

Bristfällig uppföljning och placering av ensamkommande barn


Det finns allvarliga brister i socialtjänstens placering och uppföljning av de ensamkommande barn som kom till Sverige hösten 2015. Det visar en stor undersökning från Justitieombudsmannen.

Läs mer

JP Infonets Upphandlingsrättsliga Stipendium


Vi på JP Infonet kommer med start våren 2017 dela ut ett stipendium till en juridikstudent som med stöd av digitaliserad rättsinformation presterat en intressant och väl genomarbetad uppsats.

Läs mer

Inte tillåtet med fiskodling i öppna kassar


Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har prövat fyra mål om tillstånd till odling av regnbåge i öppna kassar. I tre av fallen ska verksamheterna avvecklas inom tre år och i det fjärde fallet begränsas verksamheten.

Läs mer

Skoladministratören – en hjälte som verkar i det tysta


Skoladministratörens arbetsuppgifter är varierande och med kontaktytor i flera delar av skolverksamheten kräver det kunskap om en mängd rättsområden.

Läs mer

Branschskolor ska ge ökade möjligheter till yrkesutbildning i hela landet


Intresset för yrkesutbildningar har minskat och vi riskerar en framtida brist på kompetent personal i många branscher. I en proposition föreslår regeringen att det ska skapas bättre möjligheter att erbjuda yrkesutbildningar på fler platser i landet.

Läs mer

Nu finns en ny webbtjänst för dig som arbetar med frågor om bostadsanpassning


Att handlägga och besluta i bostadsanpassningsärenden är myndighetsutövning som ställer stora krav på rättssäkerhet. Nu finns en ny rättsfallstjänst speciellt framtagen för dig som arbetar med frågor om bostadsanpassningsbidrag – JP Rättsfallnet – Bostadsanpassning.

Läs mer

Bombmurkla hindrar inte skogsavverkning


Det har varit en utdragen process i det uppmärksammade bombmurklemålet. Nu ändrar Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) länsstyrelsens beslut.

Läs mer

Åldersbedömning ska ske tidigare i asylprocessen


Regeringen föreslår nu ändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket ska bedöma en utlännings ålder tidigare i asylprocessen än vad som görs idag.

Läs mer

Kommun får inte köpa in distansundervisning till grundskolan


En parfymallergisk elev blev sjuk av skolmiljön. För att tillgodose elevens rätt till utbildning slöt kommunen ett avtal om distansundervisning med en annan kommun.

Läs mer

Nu ska det bli enklare att bygga tillfälliga bostäder


Regeringen har beslutat om en proposition som ytterligare ska underlätta byggandet av tillfälliga bostäder. I propositionen föreslås att det förs in en särskild reglering om tidsbegränsade bygglov i plan- och bygglagen, PBL.

Läs mer

Åtgärdspaket ska höja kvaliteten på åldersbedömningar


Migrationsverket har gjort en granskning som visar att det finns flera brister i åldersbedömningen av nyanlända. Nu sätter Migrationsverket in en rad insatser för att höja kvaliteten.

Läs mer

Bolag måste minska elektromagnetiskt fält vid koloniområde


Ett bolag har fått direktiv om att minska det elektromagnetiska fältet från en kraftledning brevid ett koloniområde. 

Läs mer

Elev med svår diabetes får tilläggsbelopp


En kommun beviljade en fristående skola tilläggsbelopp för en elev med svår diabetes. Tilläggsbeloppet täckte elevens vistelsetid i skolan men knappt hälften av tiden på fritids. Kammarätten beviljar nu skolan tilläggsbelopp för elevens hela vistelsetid i skolan och på fritids.

Läs mer

Nu kommer en ny hälso- och sjukvårdslag


Riksdagen har beslutat att ersätta den nuvarande hälso- och sjukvårdslagen med en ny. Syftet med den nya lagen är att regelverket ska bli mer överskådligt, tydligt och lättillgängligt. 

Läs mer

Ny kommunallag och förvaltningslag 2018


Nu har regeringens arbete med den nya kommunallagen och förvaltningslagen gått ett steg framåt. Båda utredningarna har nu lämnats som lagrådsremisser till Lagrådet.

Läs mer

Tvåårig pojke med epilepsi får personlig assistans


En tvåårig pojke nekades personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nu ändrar kammarrätten socialnämndens beslut och ger honom rätt till assistans. 

Läs mer

Senaste halvårets praxis på det fastighetsrättsliga området


Nu finns en sammanställning av Mark och miljööverdomstolens (MÖD) viktiga domar och beslut från det senare halvåret 2016.

Läs mer

Johanna Ersborg blir ny expert för JP Miljönet


Johanna kommer att skriva analyser för JP Miljönet inom framförallt tillstånds- och tillsynsfrågor. Analyserna guidar JP Miljönets användare i handläggningen av bland annat förelägganden, förbud och tillsynsavgifter.

Läs mer

Regeringen föreslår en ny kommunallag


Regeringen har lämnat in en remiss till Lagrådet där de föreslår en ny kommunallag. Förslaget innebär att kommunallagen får en ny struktur, ett enhetligt språk och är bättre anpassad för de utmaningar som kommuner och landsting står inför.

Läs mer

Mark- och miljööverdomstolens rättspraxis inom plan- och bygglagstiftningen


Under det andra halvåret 2016 kom en hel del intressanta avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). P-målen behandlar bland annat bygglov, detaljplaner och tillsynsfrågor.

Läs mer

En skyldighet att erbjuda lovskola - ny lagrådsremiss


Regeringen har beslutat om en remiss till Lagrådet med rätt till lovskola till elever som efter årskurs åtta och nio behöver mer tid för att nå kunskapskraven. Huvudmän blir skyldiga att erbjuda sådan lovskola.

Läs mer

Kommunens ansvar och åtgärder när en friskola stänger


Ibland lägger en friskola ned eller går i konkurs. Vilket ansvar har kommunen i en sådan situation och vilka åtgärder måste kommunen vidta? 

Läs mer

Senaste halvårets praxis på det socialrättsliga området


Nu kan du ta del av vår sammanställning av viktiga domar och beslut inom socialrätten från det senaste halvåret. Sammanställningen ger en enkel överblick över den senaste tidens praxis och täcker bland annat områdena barn och unga, ekonomiskt bistånd, funktionshinder, migration och integration samt äldreomsorg.

Läs mer

Senaste halvårets rättspraxis på upphandlingsområdet


Flera intressanta avgöranden på upphandlingsområdet har avgjorts under andra halvåret 2016. Både i EU-domstolen och i svenska instanser.  

Läs mer

Internetleverantör tvingas blockera The Pirate Bay


Igår meddelade Patent- och marknadsöverdomstolen att de ålagt en internetleverantör att hindra sina kunders tillgång till tjänsterna The Pirate Bay och Swefilmer, genom att tekniskt blockera ett antal domännamn och webbadresser.

Läs mer

Åldersbedömning av ensamkommande ska göras tidigare i asylprocessen


Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss till Lagrådet med förslag till ändringar i utlänningslagen. Förslaget innebär att Migrationsverket ska bedöma en persons ålder tidigare i asylprocessen än vad som görs idag.

Läs mer

Senaste halvårets praxissammanställning på miljöområdet


Nu finns en sammanställning av domar i M-mål från Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, som kom under det andra halvåret 2016. Domarna och besluten handlar bland annat om miljöfarlig verksamhet, strandskydd och olika tillsynsfrågor.

Läs mer

Sammanställning av domar inom skolområdet från det senaste halvåret


Under den senare delen av 2016 togs många domar och beslut. Domstolarna och skolmyndigheterna har bland annat behandlat frågor om disciplinära åtgärder, offentlighet och sekretess och särskilt stöd. 

Läs mer

Ny lag om skydd för visselblåsare


Lagen om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden trädde i kraft den 1 januari 2017. Den nya lagen innebär en förstärkning av det skydd som redan finns för visselblåsare. 

Läs mer

Skola gjorde egen utredning istället för att göra en orosanmälan


Skolan har nu fått kritik från Justitieombudmannen (JO) som anser att skolan borde gjort en orosanmälan till socialnämnden direkt. 

Läs mer

Lever gömd med sina barn för att undvika avvisning – vilket ansvar har kommunen?


Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i ett mål som gäller vilket ansvar kommunen har för att hjälpa en kvinna med barn som vistas i kommunen men håller sig undan för att undvika avvisning. 

Läs mer

Garage för elscooter ger inte rätt till bostadsanpassningsbidrag


En kvinna med funktionsnedsättning ansökte om bostadsanpassningsbidrag till ett garage för sin elscooter, men har nu fått avslag av kammarätten. 

Läs mer

Vårens lagändringar på mark- och miljöområdet


Nu har regeringen släppt propositionslistan med lagförslag för våren 2017. Här följer ett urval av de förslag till lagändringar som inkommit på fastighets-, miljö- och samhällsbyggnadsområdet.

Läs mer

Nya lagförslag inom socialrätten – våren 2017


Under våren kommer en rad lagförslag i form av propositioner. Regeringen har nu släppt hela propositionslistan. Förslagen kommer att behandlas i riksdagen under 2017. 

Läs mer

Sondmatning kan ge rätt till assistansersättning


Det slår kammarätten fast och menar att Försäkringskassan gjorde fel när den nekade en funktionshindrad sjuåring assistansersättning för den tid som det tog att mata henne.

Läs mer

Lagändringar på skolområdet under våren 2017


Regeringen har nu släppt propositionslistan för våren 2017. Listan innehåller de lagförslag i form av propositioner som regeringen avser att lämna in till Riksdagen under våren.

Läs mer

EU-domstolen raderar svenskt datalagringskrav


Sverige kan inte tvinga leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster att lagra datauppgifter.

Läs mer

Fler får möjlighet att delta i komvux på gymnasial nivå


Nu ändras skollagen – igen. Den 24:e november beslutade riksdagen att reglerna som berör kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå ska ändras i skollagen. Ändringarna innebär att det blir lättare att få möjlighet att läsa på komvux på gymnasial nivå.

Läs mer

IDOL-deltagare får rätt att strejka


Nu har Arbetsdomstolens första beslut i konflikten mellan produktionsbolaget bakom IDOL och fackförbundet kommit. Domstolen väljer att gå på fackförbundets linje och ge dem rätt att strejka fram tills det att den slutgiltiga domen fallit.

Läs mer

Upphandlare och leverantörer – samverka!


En vanlig missuppfattning hos såväl upphandlande myndigheter som hos leverantörer till offentlig sektor är att all form av samverkan dem emellan inför en kommande upphandling är förbjuden enligt upphandlingsregelverken.

Läs mer

Ensamkommande 17-åring som slagits av makens familj omhändertas


Kammarrätten slår fast att det var rätt att en 17-årig ensamkommande flicka och hennes ettåriga dotter blev omedelbart omhändertagna efter uppgifter om att flickans make och hans familj slagit och kontrollerat dem.

Läs mer

Inspelningar hos socialtjänsten – vad gäller?


Vad gäller för ljud- och bildinspelningar hos socialtjänsten? Har socialtjänsten en möjlighet att spela in samtal, möten och behandlingsmoment? Vår expert stadsjuristen Natalie Glotz Stade reder ut rättsläget.

Läs mer

Vad ska skolan göra då man misstänker att en elev använder droger?


Skolan har en skyldighet att ge eleverna kunskap om riskerna med att använda droger, men skollagen ger inte någon möjlighet för skolan att med tvång kontrollera om en elev använder droger. Vad ska skolan göra vid misstankar om drogmissbruk?

Läs mer

Betalningsfri månad räddar barnens jul


Den 1 november trädde en ny skuldsaneringslag i kraft som ska hjälpa fler att ta sig ur skuldfällan. Bland annat så införs två betalningsfria månader, i december och juni. 

Läs mer

22-årig dotter giftes bort under dödshot - nu döms pappan till fängelse


Pappan hotade och tvingade dottern att gifta sig med en man som han valt ut i Afghanistan. Nu döms pappan till 4 års fängelse för bland annat äktenskapstvång och olaga hot. Målet är unikt eftersom det är första gången som någon döms för äktenskapstvång i svensk domstol.

Läs mer

ICA frias efter anmälan om kränkande reklamfilm


En reklamfilm på ICA:s YouTubekanal har anmälts för att vara kränkande mot ortodoxt kristna. Nu menar Reklamombudsmannen, RO, att den inte strider mot ICC:s regler.

Läs mer

MatHem och N1CE:s reklam för alkoholglass fälls


Mathems och N1CE Company LTD:s reklam för alkoholglass är utformad utan känsla för socialt ansvar. Det menar Reklamombudsmannens opinionsnämnd som nu fäller reklamen.

Läs mer

Nu införs betyg från årskurs 4 - på försök


Regeringspartierna och de borgerliga partierna har kommit överens om att starta en försöksverksamhet som ger skolor möjligheten att sätta betyg från årskurs 4. Försöksverksamheten ska starta den 1 april 2017 och Skolverket har satt en övre gräns på högst 100 medverkande skolor i hela landet. 

Läs mer

Friskolor ska få göra undantag för nyanlända i urvalet av elever


Riksdagen slår nu fast att friskolor ska kunna göra undantag från sina ordinarie urvalsregler när de väljer in elever. Detta ger nyanlända barn, som varit i Sverige i mindre än två år, möjlighet att gå före i kön och snabbare påbörja sin skolgång. Den nya lagen börjar gälla den 1 november 2016.

Läs mer

Nu har vi väntat länge på nya LOU, LUF och LUK


Våren 2014 beslutade EU om nya upphandlingsdirektiv. Direktivens tvingande bestämmelser skulle enligt EU ha trätt i kraft senast i april 2016.

Läs mer

JP Infonet lanserar rådgivning inom samhällsbyggnad


Är du i behov av juridisk hjälp inom plan- och bygglagsområdet? Nu utvidgar JP Infonet sin konsultverksamhet inom rättsområdet.

Läs mer

Jan Kleerup och JP Infonet lanserar onlinerådgivning inom moms- och skatterätt


Behöver du snabbt få vägledning i en fråga som rör moms och skatterätt? I samarbete med Jan Kleerup lanserar nu JP Infonet onlinerådgivning inom rättsområdet.

Läs mer

JP Infonet tecknar ramavtal för juridisk rådgivning med SKL Kommentus Inköpscentral


SKL Kommentus Inköpscentral har för första gången upphandlat ett nationellt ramavtal för juridiska tjänster för sina medlemmars räkning.

Läs mer

Nu lanserar vi en kommentar till offentlighets- och sekretesslagen


Nu lanserar vi JP Kommentarer Offentlighets- och sekretesslagen som innehåller en systematisk genomgång av bestämmelserna.

Läs mer

Avtal om utbyte av flygpassageraruppgifter kan strida mot EU:s stadga


Under torsdagen publicerades generaladvokat Mengozzis förslag till dom i ett mål som rör giltigheten av det internationella informationsutbytesavtalet mellan Kanada och EU.

Läs mer

Nya regler om tilläggsbelopp lockade många


Intresset var stort när vi slog upp dörrarna till vårt frukostseminarium om de nya reglerna gällande tilläggsbelopp. JP Infonets jurister Janna och Simon berättade bland annat om skillnaderna och likheterna mellan de nya och gamla reglerna och gick igenom hur rätten till tilläggsbelopp ser ut.

Läs mer

Artikelserie om nyheterna i LUF publiceras i JP Upphandlingsnet


Redan i början av 2014 antog EU tre nya upphandlingsdirektiv som kommer att styra de offentliga inköpen under en oöverskådlig framtid. Sedan dess har arbetet med att införliva dem i svensk rätt pågått och nu har vi äntligen fått en proposition. 

Läs mer

Föreläggande att upphöra med bostadsrätter inte lagligt


En bostadsrättsförening fick ett föreläggande vid vite att sluta med att använda sina byggnader på ett otillåtet sätt. Användningen innebar att man upplät lägenheter och stugor med bostadsrätt.

Läs mer

Apple kan tvingas betala 123 miljarder i obetalda skatter


EU-kommissionen anser att Irland gett otillåtna skattelättnader på upp till 123 miljarder svenska kronor till företaget Apple. Pengar som EU nu anser att Irland bör kräva tillbaka som obetalda skatter.

Läs mer

Första halvårets domar och beslut inom skolans område


Under årets första halva har många nya domar och beslut avkunnats inom skolans område. Bland annat har domstolarna och tillsynsmyndigheterna kritiserat skolor och kommuner som inte uppdaterat sina likabehandlingsplaner eller som tillämpat för stränga disciplinära åtgärder.

Läs mer

Första halvårets upphandlingsdomar


Under första halvåret 2016 avkunnades ett flertal intressanta domar på upphandlingsområdet. Bland annat har Högsta förvaltningsdomstolen satt ner foten mot pragmatiska bedömningar avseende leverantörers uppfyllelse av obligatoriska krav.

Läs mer

Tack för i år KOMMEK!


Stort tack till alla som besökte vår monter under KOMMEK-mässan i Malmö denna vecka! Några intensiva dagar med många spännande möten och samtal.

Läs mer

Auktorisationssystem omfattas inte av offentlig upphandling


EU-domstolen har i ett färskt avgörande slagit fast att urvalet av en eller flera vinnande anbudsgivare ska anses vara ett grundläggande kriterium med avseende på offentlig upphandling och för begreppet ”kontrakt”.

Läs mer

Höga beviskrav leder till osäkerhet hos exploatörer


Höga beviskrav på avvecklingsplaner för tillfälliga bygglov leder till osäkerhet hos exploatörer. Det menar Sven Boberg, chefsjurist på stadsbyggnadskontoret i Göteborg.

Läs mer

Inte artskyddsbrott att saluföra prärievarg som varg


Högsta domstolen frikänner den man som dömts i hovrätten för artskyddsbrott sedan han sålt skinn av prärievarg under beteckningen varg. Domstolen konstaterar att det skulle strida mot legalitetsprincipen att fälla mannen till ansvar. 

Läs mer

Digitaliserad information på Almedagarna


Idag höll våra konsulter Simon Jernelöv och Susanna Grege ett seminarium på Almedalsveckan. Där berättade de om hur digitaliserad information kan användas för att fatta rättssäkra beslut, ge kunskap, kompetensutveckling och stöd i verksamheter.

Läs mer

Kvinnlig lärare döms för kränkande behandling efter att ha örfilat elev


Händelsen ägde rum under en lektion i årskurs 1. Eleven i fråga betedde sig stökigt och läraren svarade med att ge honom en örfil.

Läs mer

Helsingborgskontoret på plats i nya fina lokaler!


Vårt team i Helsingborg har flyttat till nya kontorslokaler och i veckan var det dags för invigning med bubbel på den soliga terassen. Lokalerna ligger centralt på Södra Storgatan 21 i Helsingborg och kommer lämpa sig mycket väl för höstens kommande frukostseminarier.

Läs mer

Helsingborgskontoret på plats i nya fina lokaler!


Föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier har tagit fram nationella branschriktlinjer för småbryggerier. Med hjälp av nationella branschriktlinjer blir det nu enklare för små ölbryggerier att hålla koll på vilka regler som gäller för att brygga öl på ett hygieniskt säkert sätt.

Läs mer

Godiset m&m’s förbjuds i Sverige


De populära och färgglada godiskulorna m&m’s får inte säljas eller marknadsföras på den svenska marknaden längre. Detta har Svea hovrätt beslutat och slår fast att Mars, som äger m&m’s, har gjort sig skyldiga till varumärkesintrång.

Läs mer

Ensamkommande pojke måste flytta från familjehem


Kammarrätten slår nu fast att pojken inte får bo kvar i det familjehem där han placerades när han först kom till Sverige.

Läs mer

Ni har väl inte missat höstens utbildningar?


Även om vi alla känner sommarvärmen utanför så har vi på JP Utbildning sikte på hösten. 

Läs mer

Detaljplaner ska nu överklagas direkt till mark- och miljödomstolarna


Av alla de ändringar som föreslagits för att förkorta plan- och byggprocessen har nu en, som det pratats om länge, trätt i kraft. 

Läs mer

Kvinna med personlig assistans får inte hemtjänst också


En kvinna med ett funktionshinder som hade personlig assistans på dagtid nekades hemtjänst på kvällstid. Hon överklagade beslutet och fick avslag ända upp i Högsta förvaltningsdomstolen. 

Läs mer

Skola slipper böter för träslöjdsskada


Högsta domstolen har i ett avgörande fastställt tingsrättens tidigare dom och skolan slipper nu betala företagsbot för vållande till kroppsskada. 

Läs mer

Rätten till ett parkeringstillstånd kan nu avgöras i domstol


Förra veckan meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att rätten att ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade är en civil rättighet enligt Europakonventionen.

Läs mer

Pussande chef döms för sextrakasserier


Under ett samtal om anställningsvillkor övertalade en chef en nyanställd ung kvinna att sätta sig i hans knä och pussade henne under löfte om löneökning. Det hela skedde på ett kafè i Stockholm.

Läs mer

Arbetsdomstolen ger inte oskyldigt dopingavstängd ishockeyspelare rätt till lön


En ishockeyspelare i elitserien stämde sin klubb på utebliven lön efter att ha blivit oskyldigt avstängd för doping.

Läs mer

EU-migrant får rätt till bistånd


En EU-migrant får nu rätt till kommunalt försörjningsstöd. Det beslutar Förvaltningsrätten i Malmö.

Läs mer

Landvetter flygplats tvingas minska bullernivån


Landvetters flygplats tvingas nu minska sina bullernivåer. Detta efter att Swedavia, som äger flygplatsen, förlorar i en tvist hos Mark- och miljööverdomstolen.

Läs mer

Storbloggare fälls för smygreklam


Isabella Löwengrip, mer känd som Blondinbella, driver en av Sveriges största bloggar. Hon fälls nu av Reklamombudsmannens Opinionsnämnd för att inte ha annonsmarkerat reklaminlägg på bloggen.

Läs mer

EU-kommissionen förtydligar nu sina riktlinjer för statligt stöd


EU-kommissionen har nu meddelat ny vägledning om statligt stöd. Riktlinjerna är tänkta att underlätta för myndigheter och företag att veta när stöd faller inom statsstödsbestämmelserna och när ett godkännande inte behövs.

Läs mer

10 viktiga nyheter för tobaksvaror som säljs i EU


Europeiska kommissionen presenterar idag 10 viktiga nyheter för alla nya tobaksvaror som säljs inom den europeiska unionen. För de varor som redan producerats får tillverkaren ett år på sig att sälja av lagret.

Kommunala resursskolor fick nej i kammarrätten


Kammarrätten slår nu fast Skolinspektionens beslut att kommuner, till skillnad från fristående huvudmän, inte får bedriva resursskolor. Linköpings kommun kan nu komma att överklaga domen.

Läs mer

Statens fastighetsverk ska betala skadestånd efter upphandlingsfel


Högsta domstolen finner att Statens fastighetsverk (SFV) ska betala drygt en halv miljon i skadestånd till en byggfirma efter att verket felaktigt förkastat byggfirmans anbud.

Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen prövar förutsättningarna för körkortsåterkallelse på grund av grovt sjöfylleri


Högsta förvaltningsdomstolen har nu meddelat prövningstillstånd i fråga om körkortsåterkallelse vid sjöfylleribrott. En man fick sitt körkort indraget efter att han kört sin motorbåt med 1,08 promille alkohol i blodet. 

Läs mer

Tingsrätt nekade man rätten att bli glömd av Google


En man i Stockholm ansökte om att få sju länkar raderade från Googles sökmotorindex. Google svarade att endast två av länkarna kunde raderas då resterande fem relaterade till hans yrkesliv och därmed var av intresse för allmänheten.

Läs mer

EU-kommisionens utsläppsrätter förklaras ogiltiga mellan 2013-2020


Nu konstaterar EU-domstolen att kommissionen i ett beslut från år 2013 fått fel beräkningsvärden på utsläppsdata. Beräkningsvärdena har legat till grund för de så kallade tilldelningsrätter som ges till aktörer som släpper ut växthusgaser. 

Läs mer

Fackförbund förlorar strid om beredskapstjänstgöring


I slutet på april konstaterade Arbetsdomstolen att Svenska Byggnadsarbetareförbundet förlorat striden om tolkningen av ett nytt avtal med VVS Företagen.

Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen ger besked om när ensamkommande slutar vara ensamkommande


I en dom från Högsta förvaltningsdomstolen framkommer att ett ensamkommande barn upphör att vara ensamkommande när någon av barnets föräldrar anländer till Sverige och faktiskt tar hand om sitt barn.

Läs mer

Fel av kommun att neka kvinna riksfärdtjänst med flyg


En kvinna i Falun ansökte om färdtjänst för att flyga till Malmö men fick avslag då flyg bedömdes som det normala färdsättet för sträckan och därmed inte ger rätt till ersättning. Domstolarna upphäver nu kommunens beslut.

Läs mer

I gränslandet mellan marknadsföring och mutor


I morse höll JP Infonet tillsammans med Advokatfirman MarLaw ett frukostseminarium i marknadsrätt. Advokat Alexander Jute föreläste om gränsdragningen mellan marknadsföring och mutor.

Läs mer

JP Infonets upphandlingsexpert Per-Owe Arfwedson går över till BOKWALL RISLUND Advokatbyrå


JP Infonet har under många år samarbetat med advokat Per-Owe Arfwedson, expert inom upphandlingsområdet. Nu ansluter han till BOKWALL RISLUND Advokatbyrå - B.R.A – som är en specialiserad advokatbyrå inom bland annat konkurrensrätt och upphandlingsrätt. Även Carl Bokwall, grundare av byrån, är en av företagets experter på området.

Mängder av utökade strandskydd upphävs


Regeringen har upphävt cirka en tredjedel av länsstyrelsernas beslut om utökat strandskydd i kommuner från Skellefteå i norr till Ystad i söder. Massupphävandet beror huvudsakligen på länsstyrelsens bristfälliga hantering av ärendena.

Läs mer

I gränslandet mellan marknadsföring och mutor - Frukostseminarium 11 maj


Välkommen på ett kostnadsfritt frukostseminarium som vi håller tillsammans med advokatfirman MarLaw. Givande av generösa förmåner, så som privatjets och jaktresor, kan snabbt utvecklas till en mutskandal som kan skada ett bolags verksamhet.

Svensk domstol kan inte besluta om omedelbart omhändertagande när barnet har hemvist i Rumänien


I december omhändertogs en pojke vars rumänska föräldrar inte ansåg sig kunna ta hand om honom. I ett avgörande från förra veckan konstaterar dock kammarrätten i Stockholm att domstolar inte har de förutsättningar som behövs för att kunna ta den här typen av beslut.

Läs mer

Välkommen på frukostseminarium 13 maj - Nyanlända och ensamkommande flyktingbarn


Har du ansvar för mottagande av nyanlända ensamkommande flyktingbarn? Då är du välkommen på frukostseminarium hos oss den 13 maj. Våra jurister går igenom gällande bestämmelser, svarar på frågor och ger er vägledning kring dessa frågor.

Så här bör lagstiftningen på upphandlingsområdet tolkas under mellantiden


Igår meddelade Upphandlingsmyndigheten hur dagens lagstiftning bör tolkas under mellantiden, det vill säga tiden från den 18 april fram till dess att de nya lagarna träder i kraft.

Läs mer

Kan socialnämnden avslå en biståndsansökan när en person inte medverkar till drogtest?


Under våren har frågan om socialnämnden kan avslå en biståndsansökan, när sökanden inte medverkar till drogtest behandlats i tre motstridiga kammarrättsdomar.

Läs mer

Har en individ som vistas illegalt i Sverige rätt till bistånd?


Hur ska socialtjänsten göra när en person som lever gömd för att undvika att avvisas från Sverige söker bistånd enligt socialtjänstlagen?

Läs mer

Vem ansvarar för marknadsföringen?


Huvudansvaret för all marknadsföring ligger hos det företag som är avsändare. Det gäller också när avsändaren hänvisar till annans material, exempelvis om någon gjort ett test av företagets produkter.

Läs mer

Hur laglistor kan hjälpa dig


Behovet av laglistor är sprunget ur diverse dokumentationskrav. Kraven kan finnas i lag men störst nytta av laglistor har de organisationer som önskar certifiera sin verksamhet för exempelvis miljö- eller kvalitetsledning. 

Läs mer

Skolplikt för barn som mot sin vilja vistas i annat land


Vad gäller när ett barn med dubbelt medborgarskap skickas till sitt gamla hemland mot sin vilja? Vad kan skolan göra när en elev inte infinner sig till terminsstart och enligt obekräftade uppgifter befinner sig i sitt gamla hemland? 

Läs mer

Ny lag gör det förmånligare att bli försenad i kollektivtrafiken


Den 1 april träder en ny lag om kollektivresenärers rättigheter i kraft. Lagen innehåller bestämmelser om bland annat reseinformation som transportören ska tillhandahålla resenären såväl innan som under resan samt uppdaterade och förmånligare ersättningsbestämmelser vid exempelvis förseningar.

Läs mer

Vad klassas som en muta i arbetslivet?


En mängd olika faktorer spelar in när bedömning av en misstänkt muta eller till och med vad som anses utgöra en muta. 

Läs mer

Personuppgiftskyddet i förändring. Vet du vad som gäller? - Frukostseminarium 14 april


Välkommen på ett kostnadsfritt frukostseminarium som vi håller i samarbete med advokatfirman MarLaw. Advokat Alexander Jute från advokatfirman MarLaw går igenom de mest aktuella frågorna för dig som kommer i kontakt med personuppgifts- och integritetsfrågor i ditt yrkesliv.

Stadigvarande serveringstillstånd - regler för kök och matservering


För att få servera alkohol på restauranger finns det i Sverige en mångårig tradition och krav på matservering. Kraven på restaurangernas typ av mat samt köksutrustning har flera gånger förändrats i alkhollagstiftningen. 

Läs mer

JP Infonets expert Fredrik Sandström skriver nu även för JP EUnet


Fredrik Sandström arbetar hos Kemikalieinspektionen och är sedan tidigare expert hos JP Infonet och skriver för JP Miljönet. Fredrik kommer nu även att skriva för JP EUnet. 

Läs mer

Rolf Frödin ny expert till JP Serveringstillståndsnet


Rolf Frödin, som är alkoholhandläggare i Motala kommun, blir ny expert för informationstjänsten JP Serveringstillståndsnet. Rolf arbetar dagligen med frågor kring serveringstillstånd, tobak, folköl och receptfria läkemedel.

Läs mer

Det blir konsekvensen av om en medlemsstat i EU inte implementerar ett direktiv


När EU har beslutat om en ny lag, det vill säga en förordning eller direktiv, följer ett ansvar att lagen också blir en del av medlemsstaternas lagstiftning. Detta innebär bland annat att EU-lagen ska föras in i den svenska modellen.

Läs mer

En kvinna med autism och anorexi får hjälp med att äta inom ramen för det femte behovet i LSS


I en ny dom ger kammarrätten en kvinna med psykiskt funktionshinder rätt till personlig assistans för hjälp med måltidsintag. Kvinnan får räkna hjälpbehovet som ett grundläggande behov i form av annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade, det så kallade femte behovet. JP Infonets expert Finn Kronsporre analyserar domen som ger en god inblick i hur den enskilde kan argumentera för sitt hjälpbehov.

Bra stämning när Advokatfirman MarLaw bjöd in till talkshow


Bra stämning blev det när Advokatfirman MarLaw inbjöd till sin årliga talkshow och mingel förra veckan. Advokat Daniel Tornberg, VD på Marlaw, redde under kvällen ut ett flertal frågeställningar inom marknadsrättsområdet.

Läs mer

Jurist Pam Storr ny expert till JP ITnet


Pam Storr, som är jurist med inriktning på IT-rätt, blir ny expert för JP ITnet. Hon kommer att skriva analyser till bland annat den kommande dataskyddsförordningen och aktuella rättsfall på området.

Läs mer

Advokat Björn Hellman ny expert på miljö- och samhällsbyggnadsområdet


Björn Hellman är ny expert, med särskilt fokus på vattenrättsliga frågor, och ska skriva för JP Miljönet, JP Samhällsbyggnadsnet och JP Fastighetsnet.

Läs mer

Hur ska läraren tänka vid betygssättning av nyanlända elever?


Många kommuner och fristående skolor ställs inför stora utmaningar när det gäller mottagande av och anpassning av utbildningen för olika grupper av nyanlända elever.

Får en elev filma sin lärare i klassrummet?


Den snabbt populära livesändningsappen Periscope har flyttat in klassrummet där hela världen som publik kan följa den elev som startar en sändning. 

Systembolaget och Konsumentverket bedömer etiketter och förpackningar olika


Konsumentverket har nyligen anmärkt mot utformningen av förpackningar och etiketter på flertalet alkoholvaror. Förpackningarna och etiketterna det rör sig om har dock godkänts i Systembolagets kontroller och finns ute till försäljning.

Marknadsrättsliga nyheter - frukostseminarium 11 mars


Under seminariet kommer advokat Alexander Jute från advokatfirman MarLaw att tala om de senaste nyheterna inom marknadsföring via sociala medier. Alexander kommer bland annat att gå igenom hur man får länka till annans material och när samtycke krävs för att dela material i sociala medier.

Stadigvarande serveringstillstånd - regler för kök och matservering(2)


För att få servera alkohol på restauranger finns det i Sverige en mångårig tradition och krav på matservering. Kraven på restaurangernas typ av mat samt köksutrustning har flera gånger förändrats i alkhollagstiftningen. 

Jan Kleerup kritiserar HFD-dom om momsplikt för DJ-duo


HFD kom nyligen fram till att en DJ-duos artistframträdanden skyddas av upphovsrättslagen som utövning av konst och likställs med konserter. Sådan konstnärsutövning är inte skattepliktig och duon ska därför inte ta ut någon moms vid fakturering av arrangören när de framträder på exempelvis en musikfestival.

Är resa med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare inom länsfärdtjänstområde att betrakta som färdtjänst?


En 71-årig man ansökte om riksfärdtjänst med taxi för en resa till en annan kommun, men ansökan ändrades till att gälla länsfärdtjänst eftersom resan kunde ske inom regionens länsfärdtjänstområde. 

Vikarie måste anlitats för ersättning när personlig assistent varit sjuk


Frågan om ersättning för sjuklönerelaterade merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom har länge varit problematisk för kommuner och domstolar.

Ny HD-dom om påföljdsbestämning för mord


År 2014 ändrades straffskalan för mord i 3 kap. 1 § brottsbalken. Syftet var att livstidsstraffet skulle vara normalstraffet på så sätt att det skulle användas i betydligt större utsträckning än tidigare. 

Vår expert Anna Ulfsdotter Forssell tilldelad Client Choice Awards 2016


Anna Ulfsdotter Forssell från Advokatfirman Delphi har tilldelats Client Choice Awards 2016 i kategorin Projects & Procurement. Client Choice är en internationell undersökning som genomförs av International Law Office och Lexology. 

Läs mer

Elever som bor närmast en viss skola kan inte ges företräde vid skolplacering


Bestämmelserna om placering vid skolenhet i 9 kap. 15 § (förskoleklassen) och 10 kap. 30 § skollagen  (grundskolan) har länge orsakat tillämpningssvårigheter ute i kommunerna. I september 2015 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen ett beslut som blivit prejudicerande på området. 

Riktlinjer för mutor inom näringslivet


Var går gränsen för artighet och hur mycket kan du bjuda en affärskollega på? Med jämna mellanrum dyker frågor om mutor och mutbrott upp. Det finns solklara fall men ofta är svaret en gråzon där givarens avsikt inte alltid varit att direkt påverka ett beslut.

Läs mer

Svensk framgång avslutar ett händelserikt kemikalieår i EU-domstolen


År 2015 kan ha varit det hittills mest aktiva året i EU-domstolen vad gäller Reach-relaterade mål. Inte mindre än sex gånger har EU:s domstolar behandlat mål med koppling till EU:s kemikalieförordning Reach. Flera av målen har direkt koppling till Sverige. 

Kommunens ansvar gällande asylsökande barns rätt till utbildning


Många kommuner tar emot många asylsökande barn just nu. Det är ingen underdrift att säga att det är ett ansträngt läge för kommunen för att få det praktiska och ekonomiska att gå ihop på bästa sätt.

Ändringar i tobakslagen att vänta under våren 2016


Det ska inte längre vara tillåtet att saluföra cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak. I begreppet innefattas sådana smaktillsatser som är till för att göra produkten mer välsmakande och tilltalande. Som exempel nämns mint, vanilj, choklad och fruktsmak

Statligt stöd


Det kan uppstå situationer då en kommun till exempel ska sälja mark, lämna bidrag eller bevilja avdrag för vissa åtgärder åt företag. Gemensamt för dessa typfall är att staten, kommunen eller landstinget gynnar en verksamhet genom att lämna statligt stöd.

Läs mer

Arbetsgivare kan få övervaka sin personals internetkommunikation


Användandet av sociala medier på arbetsplatsen och som ett verktyg i jobbet blir allt vanligare. Idag är arbetstagare mer eller mindre nåbara hela arbetsdagen och privat kommunikation under arbetstid är vanligt förekommande. 

Många bryter mot lagen vid marknadsföring i sociala medier


I takt med den tekniska utvecklingen blir reklam i form av sponsrade blogginlägg och Instagramuppdateringar allt vanligare. Problemet med det är att det ofta blir otydligt för läsaren ifall det är fråga om privatpersonen bakom bloggens eller Instagramkontots egna åsikter, eller om inlägget är reklam.

Ny webbkurs - Smartphones i verksamheten


Det finns ett ökat behov av att kunna använda modern teknik för att effektivisera socialtjänstens verksamhet. Men har lagstiftningen hängt med i utvecklingen? Smartphones har ökat användningen av mail och sms, liksom möjligheterna till fotografering och filmning. 

Nu nylanserar vi JP Marknadsnet tillsammans med advokatfirman MarLaw


Nu  blir JP Marknadsnet ännu bättre! Tillsammans med Advokatfirman MarLaw nylanserar vi tjänsten under namnet JP Marknadsnet med MarLaw. I denna tjänst får du som är kommunikationschef, bolagsjurist eller marknadsföringsansvarig den information som krävs för att kunna utöva ett legalt ansvar för ditt företags eller din organisations kommunikation.

Lagändringar angående nyanlända elever


Den 1 januari 2016 trädde ett antal lagar i kraft angående nyanlända elever i skolan. Numera finns ett särskilt regelverk för mottagande och skolgång för nyanlända elever. Det är huvudmannen som ansvarar för att organisera mottagandet av eleverna utifrån det som bedöms fungera bäst för verksamheten och ge eleven en väl fungerande introduktion till utbildningen i den svenska skolan.

Nya teknikneutrala regler om åklagarverksamhetens och domstolarnas behandling av personuppgifter


Åklagardatalagen och Domstolsdatalagen trädde i kraft den 1 januari 2016. Syftet med lagarna är att ge åklagarnas operativa verksamhet, de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna samt hyres- och arrendenämnderna möjlighet att behandla personuppgifter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och att skydda människor från att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling.

Nya checklistor i JP Serveringstillståndsnet


Nu får du som har JP Serveringstillståndsnet även tillgång till checklistor och vägledande kommentarer.  Syftet med checklistorna är att ge handläggare, som arbetar med att meddela serveringstillstånd, ett verktyg för att effektivt kunna bedöma huruvida en ansökan om serveringstillstånd ska bifallas eller inte.

Nyanlända veterinärer behöver bättre förutsättningar för att etableras på arbetsmarknaden


Hur får man nyanlända med akademisk utbildning i arbete så snabbt som möjligt? Det är en fråga som dagligen debatteras i media och av våra politiker.  Trots etableringsinsatser och nya målsättningar visar statistiken att den övervägande majoriteten nyanlända veterinärer inte kommer att etablera sig med legitimation på den svenska arbetsmarknaden. 

Läs mer

Natalie Glotz Stade reder ut kommunernas ansvar för ensamkommande barn i ny analysserie


Just nu söker sig ett stort antal ensamkommande barn och andra människor på flykt till Sverige. I en serie analyser reder JP Infonets expert Natalie Glotz Stade, stadsjurist i Malmö, ut vilka skyldigheter kommunerna har när dessa människor anländer samt vilka regler som ska följas.

PBL och klimatfrågan – ny analys i Samhällsbyggnadsnet


Samhällsplanering ställs idag inför helt andra och delvis nya frågor jämfört med tidigare. Den helt överskuggande frågan inför framtiden är klimatfrågan. Sven Boberg, chefsjuristen vid stadsbyggnadskontoret i Göteborg, redovisar nu vilka möjligheter till klimatanpassning som finns med gällande plan- och bygglag (2010:900), PBL. 

Gabriel Michanek analyserar ramvattendirektivet och Weser-domen i JP Miljönet


I juli 2015 kom ett omdiskuterat förhandsavgörande från EU-domstolen, den så kallade Weser-domen (C–461/13). Domen innebär att Sverige och troligen flera andra medlemsstater måste ändra i den nationella lagstiftningen. Vidare påverkar domen svensk rättstillämpning redan idag.

Advokat Conny Larsson ny expert till JP EUnet


Advokat Conny Larsson, advokatfirman Gärde & Partners, är ny expert för JP EUnet och kommer att skriva med ett EU-perspektiv om bland annat offentlighet och sekretess, IT-rätt och förvaltningsfrågor.

Läs mer

Patrik Kastberg är vår nya expert för JP Förvaltningsnet


Patrik Kastberg jobbar som regionjurist på Region Skåne där han har ett särskilt ansvar för bolags- och kommunalrätt. Inom ramen för sin anställning lämnar han rådgivning och företräder Region Skåne inför domstol och andra myndigheter i bland annat laglighetsprövningar och upphandlingsmål. Patrik har ett stort intresse för kommunala samarbeten med offentliga och privata aktörer och har särskild kunskap om kommunala aktiebolag och andra kommunala associationsformer.

Läs mer

Nya datum användarutbildningar


Vill du lära dig använda din informationstjänst från oss bättre och höja din egen kompetens på köpet? Via våra kostnadsfria webinar guidar vi dig genom tjänsten och visar hur du effektivt använder den och vilka möjligheter som finns.

Läs mer

Maria Refors Legge blir ny expert inom offentlig rätt och skoljuridik


Maria Refors Legge är doktorand i offentlig rätt vid Stockholms universitet. Hennes forskningsprojekt ligger inom skoljuridikens och barnrättens sfär och handlar om kränkningar av barn i skolmiljön. Maria är särskilt intresserad av den rättsliga ansvarsregleringen och tillsynen över skolan samt hur detta ansvar förstås av de som främst har att tillämpa dessa rättskällor.

Läs mer

Skolans ledarkonvent 2015


Den 24-25 november är det dags för Skolans ledarkonvent på Münchenbryggeriet i Stockholm. Det är en konferens för dig som arbetar med ledarskap i skolan eller förskolan. JP Infonet finns på plats som utställare för att berätta om våra nyheter inom skolområdet.

PhD Viola Adamsson blir ny expert för JP Livsmedelsnet


Viola Adamsson har arbetat inom svensk livsmedelsindustri med tyngdpunkt på nutritionsfrågor mellan 1989 och 2011, och bland annat varit kostansvarig för svensk elitlängdskidåkning under flera VM, olympiader och världscuptävlingar. 2014 disputerade hon med avhandlingen A healthy Nordic diet and cardiometabolic risk factors: intervention studies with special emphasis on plasma lipoproteins, där resultatet visade att en nordisk kost kan mäta sig med den mer kända medelhavskosten vad gäller effekt på riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom. 

Läs mer

Goda levnadsvillkor vid tidsbegränsning av bostad med särskild service?


I JP Socialnet hittar du socialrättsexperten Finn Kronsporres nya analys kring tidsbegränsningars förhållande till individuell bedömning och goda levnadsvillkor.

Jan Kleerup analyserar HFD:s förhandsbesked om momsavdrag för bostadsrättsföreningar


HFD avgjorde nyligen frågorna om två bostadsrättsföreningar har rätt till avdrag för ingående moms gällande kostnader vid byggandet av parkeringsgarage, om det är föreningarna som tecknar avtal med en entreprenör, respektive om en samfällighetsförening har avdragsrätt för samma kostnader om det istället är samfällighetsföreningen som ingår avtalet med entreprenören.

Rättelseanmaningar vid uppsägning av hyresavtal – ny analys i JP Fastighetsnet


När hyresvärden säger upp ett hyresavtal för en hyreslägenhet och gör gällande att hyresgästen har förlorat sin förlängningsrätt, krävs det i vissa fall att hyresvärden först har skickat en eller flera rättelseanmaningar. 

Är uppgifterna om en parkeringsvakt skyddade av sekretess?


Enligt en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), meddelad den 20 oktober 2015 i mål nr 7009-14, har ett kommunalt parkeringsbolag ålagts att lämna ut handling med uppgift om namn på en parkeringsvakt som utfärdat en parkeringsanmärkning beträffande en bil. 

Motvillig tvillingpappa är far till båda barnen – ny analys i JP Socialnet och JP Familjenet


JP Infonets expert Lars Clevesköld har skrivit en analys om ett fall från Högsta domstolen där ett gift par fick tvillingar med hjälp av provrörsbefruktning. Mannen ville inte godta faderskapet eftersom mamman hade låtit inplantera två ägg trots att mannen bara hade samtyckt till ett. 

Sekretess vid massuttag av handlingar


Ett utlämnande av allmänna handlingar kan hindras om det finns en risk att uppgiften behandlas i strid med PuL. Detta aktualiseras främst vid så kallade massuttag. 

Klassificering av djurskyddsanmälningar – ny analys i JP Djurnet


De svenska länsstyrelserna får varje år in ett avsevärt antal anmälningar om misstanke om att djur inte sköts på det sätt som krävs enligt djurskyddsbestämmelserna.

Åldersdiskriminering - ny analys i JP Arbetsrättsnet


Det är inte tillåtet att per automatik neka personer som är över 70 år fortsatt anställning med hänvisning till åldern. Det konstaterar Arbetsdomstolen i en nyligen avkunnad dom. 

EU-medborgare som vistas i Sverige


Vad har kommunerna för ansvar för EU-medborgare som vistas i Sverige och tigger? I två högaktuella analyser reder vår expert stadsjurist Natalie Glotz Stade ut vilka rättsliga skyldigheter socialtjänsten har i förhållande till EU-medborgarna, om socialtjänsten är skyldig att erbjuda stöd och hjälp utan att de ansöker om det och om EU-medborgarnas barn har rätt till skolgång? 

Praktiskt inriktad analys om användandet av referenser i offentlig upphandling


Referenser har använts i offentliga upphandlingar under många år. Dels som ett sätt att bevisa viss teknisk kapacitet i kvalificeringsfasen, dels som en del av en utvärdering.

VQ Knowledge and Strategy Forum


Igår hölls den årliga konferensen VQ Knowledge and Strategy Forum i Stockholm där vi på JP Infonet var på plats som utställare. Årets konferens handlade om hur den digitala utvecklingen påverkar juristmarknaden och hur man bäst kan förbereda sig inför de nya utmaningar som digitaliseringen medför. 

Läs mer

OLW saknar ensamrätt till ”fredagsmys” - ny analys i JP Immaterialnet


Det är enligt Marknadsdomstolen inte omöjligt att erhålla varumärkesskydd för vardagliga uttryck, men det ställer höga krav på bevisning i en domstolsprocess.

Särskilt om omplaceringar – ny analys i JP Arbetsrättsnet


En av de mest frekventa och ofta svåra frågeställningarna inom det arbetsrättsliga området är huruvida och i vilken omfattning en arbetsgivare kan och kanske till och med ska/bör ändra en arbetstagares placering och hennes/hans arbetsvillkor. 

Personuppgifter erhåller inte en adekvat skyddsnivå i USA enligt EU-domstolen


Nyligen har EU-domstolen funnit att det safe harbour-system som tillämpas i USA inte ger ett tillräckligt skydd mot ingrepp från amerikanska myndigheter i enskildas grundläggande rättigheter vid överföring av personuppgifter för behandling i USA. 

Vindkraft, fåglar och brister i höjden. Om artskyddet vid prövningen av vindkraftverk – ny artikelserie i JP Miljönet


Analyserna är skrivna av JP Infonets experter Jan Darpö, professor i miljörätt vid Uppsala universitet, och Helene Lindahl som är naturvårdskonsult med lång erfarenhet av arbete med naturvårdsdirektiven.

Ny analys i JP Miljönet - Om begreppet ”vara” enligt kemikalieförordningen Reach


Det var den 10 september i år som kemikalieeuropas ögon riktades mot EU-domstolens tredje avdelning när dom meddelades i mål C-106/14. EU-domstolen har nu slagit fast hur Reach ska tillämpas avseende sammansatta varor. 

HFD-beslut om närhetsprincipen


De elever som bor närmast en viss skola kan inte enbart av detta skäl ges företräde framför andra sökande i kommunen konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen i ett nytt beslut. 

Hur stort utredningsansvar har domstolen i upphandlingsmål?


Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 1 oktober ett mål (nr 6331-14) avseende tillämpningen av officialprincipen i upphandlingsmål. Advokaterna Anna Ulfsdotter Forssell och Sara-Li Olovsson, Advokatfirman Delphi, kommenterar domen i en ny analys i JP Upphandlingsnet.

Är åtgärdsprogram offentliga?


Åtgärdsprogram är ett vanligt förekommande dokument i skolans värld och har en central funktion när det gäller särskilda stödinsatser för elever i förskoleklass, de obligatoriska skolformerna, fritidshemmet samt gymnasie- och gymnasiesärskolan. 

Smartphones i verksamheten – seminarium från Socialchefsdagarna


Det var väldigt roligt att så många besökte Emmelie Pettersén Ugglas, vår egen socialrättsjurist, seminarie om "Smartphones i verksamheten” på Socialchefsdagarna. 

Svårt att få parkeringstillstånd utfärdat för rörelsehindrade - ny analys i JP Trafiknet


JP Infonets redaktör och jurist Gustav Moleklint har i en analys skrivit om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Den tar bland annat upp svårigheter som de två behovsgrupperna möter när de ansöker om att få ett särskilt parkeringstillstånd utfärdat.

EU-domstolen om begreppet överföring av verksamhet samt en högsta domstols skyldighet att begära förhandsavgörande


I ett avgörande från 9 september konstaterar EU-domstolen att det är fråga om överlåtelse av verksamhet när det övertagande bolaget träder i det avvecklade företagets ställe genom att bland annat överta dess avtal.

Rättvisan och prediktion av farlighet


De villkorliga frigivningarna av Göran Lindberg och den så kallade hagamannen har skapat en livlig debatt. Frågan som väckts är vad vi ska göra med personer som bedöms vara farliga trots att de enligt lag ska friges. 

Endast den som har ett psykiskt funktionshinder kan omfattas av femte behovet


Vår socialrättsexpert Finn Kronsporre har skrivit en analys om ett viktigt HFD-avgörande som gäller att endast den som har ett psykiskt funktionshinder kan åberopa det så kallade femte behovet för rätt till assistans. 

JP Infonet Förlag AB byter namn till JP Infonet AB


Vi är numera ett informations- och kunskapsföretag med betydligt bredare verksamhet än tidigare. JP Infonet AB, som är ett av landets ledande juridiska informations- och kunskapsföretag, har numera även verksamhet inom utbildning, rådgivning, konsultation, webbkurser samt informationssamarbete med organisationer och advokatbyråer.

GMO-lagstiftning i förändring – analys i JP Infonet


På JP Infonet arbetar vi kontinuerligt med att ta fram nya analyser inom aktuella rättsområden. Nu i dagarna har våra jurister, tillika redaktörer, Fannie Finnved, Gustav Moleklint och Miriam Istner-Byman publicerat en ny analysserie om EU:s GMO-lagstiftning. 

Vilken biståndsprövning blir aktuell för en person som haft ett tillfälligt uppehållstillstånd som gått ut?


I en högaktuell analys reder JP Socialnets expert Natalie Glotz Stade ut hur socialtjänsten ska handlägga biståndsansökan. En person kommer till socialkontoret och ansöker om bistånd enligt socialtjänstlagen. Personen har haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, och har ansökt om fortsatt uppehållstillstånd hos Migrationsverket.

Analys av EU:s nya arvsförordning


Den 17 augusti trädde en nya europeisk arvsordning i kraft. Förordningen är direkt tillämplig i hela EU och påverkar svenskar bosatta utomlands. Nu analyserar JP Infonets expert Kenneth Bratthall de praktiska effekterna av den nya arvsordningen och nämner ett nordiskt undantag.

Analys av datalagringsutredningens (SOU 2015:31 – Datalagring och integritet) slutsatser


I sin senaste analys diskuterar JP Infonets expert Conny Larsson, advokat vid Gärde & Partners, datalagringsutredningens slutsatser avseende svensk nationell rätts förenlighet med Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna och Rättighetsstadgan. 

EU-domstolen utvidgar begreppet ”från skatteplikt undantagna försäkringstransaktioner”


EU-domstolen har genom en dom från den 16 juli utvidgat tillämpningsområdet för från skatteplikt undantagna försäkringstransaktioner, vilket innebär att även garantier som skyddar mot risken för ekonomisk skada omfattas av begreppet. 

Upphandlingsförfarandet innovationspartnerskap


Genom de nya upphandlingsdirektiven har unionslagstiftaren infört bestämmelser om så kallat innovationspartnerskap, en företeelse som bäst kan beskrivas som en ny typ av avtal med en egen typ av upphandlingsförfarande. 

Nu finns JP Infornets webbuppdateringskurser även inom samhällsbyggnad


Arbetar ni med samhällsbyggnadsfrågor och vill hålla er uppdaterade på verksamhetsområdet? Med vår nya webbkurs får hela arbetsgruppen tillgång till uppdateringar om nya lagar, regler, domar och beslut.  

Analys av EU-domstolens dom om behörighet att avgöra internationellt familjerättsmål


I denna nya analys studerar JP Infonets expert Kenneth Bratthall EU-domstolens resonemang kring bland annat processrättsliga frågor om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt frågor om föräldraansvar och underhållsskyldighet.

Möjlighet till assistansersättning inte skäl att neka korttidstillsyn


Att någon skulle kunna få ett behov tillgodosett genom utökad assistansersättning är inte skäl att avslå en ansökan om korttidstillsyn konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen i en färsk dom. Orsaken är regeln i 7 § LSS om att behovet faktiskt måste tillgodoses på annat sätt för att stöd ska kunna nekas.

Analys om skolans åtgärder innan en anmälan till socialnämnden görs


Vid misstanke eller kännedom om att ett barn far illa har såväl fristående som offentliga skolor en skyldighet att göra en anmälan till socialnämnden enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen. Ur JO:s praxis kan man härleda vissa principer som har kommit till uttryck. JP Infonets expert Lars Clevesköld har skrivit en analys i ämnet.

Några aktuella avgöranden om klagorätt enligt MB och PBL


Under våren och sommaren 2015 har Mark- och miljööverdomstolen kommit med ett antal viktiga avgöranden avseende klagorätt vid bygglov och miljötillstånd. I en ny analys studeras ett urval av dessa domar av JP Infonets expert advokat Pia Pehrson.

Virtuella övergrepp mot barn och legalitetsprincipen


Högsta domstolen har jakande besvarat frågan om det lagligen är möjligt att begå sexuella övergrepp mot barn via internet. Av en dom meddelad i juni i år följer att straffansvar för sexuellt övergrepp mot barn inte förutsätter att gärningsmannen har utfört den sexuella handlingen eller att denne fysiskt har befunnit sig på samma plats som offret.

Om planbestämmelser och ogiltigt - ny analys i JP Samhällsbyggnadsnet


I en ny analys studerar JP Infonets expert Sven Boberg, chefsjurist vid stadsbyggnadskontoret i Göteborg, förekomsten av olagliga planbestämmelser och dess konsekvenser. En fråga som ställs är om begreppet nullitet överhuvudtaget äger giltighet enligt PBL idag?

Ny analys i JP Arbetsmiljönet om skyddsombudens rättsliga ställning


Skyddsombudet har en mycket viktig roll i arbetsmiljöarbetet som de anställdas representant gentemot arbetsgivaren i arbetsmiljöfrågor. Hur skyddsombudet utses och vilka uppgifter denne har regleras i 6 kap i arbetsmiljölagen.

JP Infonet lanserar webbkurser med lag- och praxisuppdateringar


Nu lanserar vi webbkurser där hela arbetsgrupper kan hålla sig uppdaterad och ta del av information på sina egna villkor.

Socialchefsdagarna


Lyssna på vårt seminarium på socialchefsdagarna!

Snart är det dags för årets upplaga av Socialchefsdagarna -  den självklara mötesplatsen för dig som är ledare, politiker eller på annat sätt verksam på det sociala området. Årets konferens handlar om social hållbarhet. Arrangör är FSS tillsammans med värdstaden Norrköping. I år anordnas dagarna den 30 september - 2 oktober på Louis De Geer i Norrköping.

Vad utgör tvingande hänsyn till ett allmänintresse?


Nu finns Pernilla Carlsson Rasiwalas, partner på advokatbyrå Nord & Co., analys av kammarrätten i Sundsvalls dom med mål 1944-14. Målet gäller ogiltigförklaring av ett direktupphandlat avtal avseende linjetrafik, särskilda skolskjutsar och servicetrafik och analysen fokuserar särskilt på vad som utgör tvingande hänsyn till ett allmänintresse.

Sammanställning av domar från Mark- och miljööverdomstolen


Nu finns sammanställningar av domar från Mark- och miljööverdomstolen i informationstjänsterna JP Miljönet, JP Samhällsbyggnadsnet och JP Fastighetsnet. Sammanställningarna inkluderar rättspraxis för första halvåret 2015 och innehåller även korta sammanfattningar av varje dom.

Senaste halvårets rättspraxis på upphandlingsområdet


Nu finns en sammanställning av samtliga domar på upphandlingsområdet för första halvåret 2015 publicerad i JP Upphandlingsnet. Sammanställningen omfattar praxis från kammarrätterna, Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen och innehåller en kort sammanfattning av varje dom.

Ny analys i JP Miljönet om dammsäkerhetsfrågor


Arbetet med dammar och dammsäkerhetsfrågor är viktiga för såväl tillsynsmyndigheter som för den enskilde verksamhetsutövaren. För att undvika dammhaverier, som kan leda till allvarliga samhälleliga konsekvenser, måste juridiska och tekniska säkerhetsfrågor prövas av mark- och miljödomstolarna. 

Socialt nedbrytande beteende att missköta livsnödvändig medicinering?


Nej, beslutar Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i en ny dom. Målet gällde en 16-åring som inte hade skött livsnödvändig medicinering efter en levertransplantation och insulinmedicinering för sin diabetes. 

Vem får avropa från ramavtal?


Tillämpningen av ramavtal ger upphov till flera intressanta frågeställningar. Vem är avropsberättigad under ett ramavtal och vilken är egentligen inköpscentralernas roll? I en ny analys i JP Upphandlingsnet utreder advokat Olof Larsberger och jur. kand. Anton Johansson, vid Hannes Snellman advokatbyrå, hur dessa frågor ska besvaras utifrån bland annat direktivtext, LOU, förarbeten, praxis och doktrin.

Vi välkomnar jurist Fredrik Olsson som ny expert för JP Miljönet


Fredrik Olsson är jurist vid Kemikalieinspektionen och kommer framöver att skriva analyser om bland annat aktuella rättsfall, ny lagstiftning och förarbeten på kemikalieområdet för informationstjänsten JP Miljönet.

Professor Jerzy Sarnecki blir ny expert för JP Brottmålsnet & JP Polisnet


Jerzy Sarnecki är professor i kriminologi vid Stockholms universitet och Gävle Högskola. Jerzy kommer att belysa det kriminologiska perspektivet på aktuella frågor i JP Brottmålsnet och JP Polisnet. Det innebär att han kommer att analysera och kommentera bland annat ny lagstiftning, brottsstatistik och frågor om brottsprevention.

Är det möjligt att avsluta en tidsbegränsad anställning i förtid?


Enligt huvudregeln i lagen (1982:80) om anställningsskydd, LAS, gäller en anställning tillsvidare. Lagen ger emellertid även möjlighet att anställa för begränsad tid. En tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid den avtalade anställningsperiodens utgång. 

Försvarsadvokat Johan Eriksson blir ny expert för JP Brottmålsnet och JP Polisnet


Johan Eriksson är delägare i advokatbyrån Försvarsadvokaterna och är en av landets främsta och mest anlitade försvarsadvokater. Han har ett stort intresse för rättssäkerhetsfrågor och särskild kunskap om polisiära utredningsmetoder och kriminaltekniska frågor.

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar – uppdaterad analys


Om en arbetstagare drabbas av sjukdom eller skada har arbetsgivaren ett ansvar för att vidta de rehabiliteringsåtgärder som behövs för att den anställde ska kunna fortsätta arbeta. För att arbetsgivaren ska kunna svara upp mot sitt ansvar är det viktigt att det finns fasta rutiner för arbetet gällande arbetsanpassning och rehabilitering.

Rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän i en kommun


Inte allt för sällan vållar det komplexa samspelet mellan politik och förvaltning i en kommun eller ett landsting mycket befogade frågor hos både de förtroendevalda och tjänstemännen om vem som bär ett juridiskt ansvar för beslut som har blivit fel. 

JP Kommentarer LOA – Ny digital lagkommentar


Nu kommer ytterligare en digital lagkommentar från JP Infonet Förlag. Lagkommentaren till lagen om offentlig anställning är författad av bland andra Johan Sigeman och Katarina Broman, båda advokater på Advokatbyrån Sigeman & Co i Malmö samt Niklas Wallentin, verksjurist på arbetsförmedlingen. De är erfarna jurister med mångårig erfarenhet av frågeställningar samt processer på området.

Hur ska socialtjänst och skola agera vid barn- och tvångsäktenskap?


I en ny analys utreder stadsjuristen Natalie Glotz Stade vad socialtjänsten och skolan måste veta om brott som innebär barn- och tvångsäktenskap. Det kan handla om en situation då en ungdom har blivit bortgift i en annan stat.

Personlig assistans till person som inte vill kommunicera?


JP Infonets expert Finn Kronsporre analyserar en ny kammarrättsdom som gäller rätt till personlig assistans för kommunikation. 

Vad behöver förskolan och skolan tänka på gällande elever med skyddad identitet?


Det är inte ovanligt att vårdnadshavare vänder sig till förskolan och skolan för att be om att barnens och elevernas personuppgifter inte lämnas ut och att deras barn inte hamnar på fotografier som kan spridas via internet. 

Har det nya rekvisitet ”särskild utsatt situation” fått genomslag i rättstillämpningen?


Den 1 juli 2013 trädde en lagändring i kraft som innebar att uttrycket ”hjälplöst tillstånd” i våldtäktsparagrafen ersattes av ”särskilt utsatt situation”. Avsikten med lagändringen var att fler fall av sexuella utnyttjanden skulle kriminaliseras som våldtäkt. 

JP Infonet välkomnar Karin Sandahl som ny expert


Karin Sandahl är rådman vid Solna tingsrätt och kommer framöver att skriva analyser av aktuella rättsfall, ny lagstiftning och förarbeten på straffrättsområdet för informationstjänsten JP Brottmålsnet.

Nu kommer JP Infonets digitala lagkommentar till förvaltningsprocesslagen


JP Kommentarer FPL erbjuder en kvalitativ och systematisk genomgång av förvaltningsprocesslagens bestämmelser. Förvaltningsprocesslagen (1971:291) reglerar rättegångsförfarandet och handläggningen i förvaltningsdomstolarna. Författare till kommentaren är Anders Bengtsson, Chefsrådman på Mark- och miljödomstolen i Växjö, Carin Jahn, kammarrättsråd vid Kammarrätten i Stockholm och Gustaf Wall, Jur. dr och universitetsadjunkt verksam vid Uppsala universitet.

Pitbullterrier – ett djurskyddsproblem?


I analysen ”Pitbullterrier som djurskyddsproblem” går JP Infonets expert Sirkku Sarenbo, universitetslektor, docent och ansvarig för påbyggnadsutbildningen i djurskydd vid Linnéuniversitetet i Kalmar, igenom anledningen till varför en pitbullterrier/american staffordshire terrier plötsligt kan visa aggressivt beteende. 

Sven Boberg analyserar den nya bullerförordningen


Den 1 juni 2015 träder en ny bullerförordning i kraft, förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Den innehåller bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. 

Kan en arbetsgivare ändra arbetstagarnas villkor?


När en arbetsgivare vill förändra en arbetstagares anställningsvillkor finns det ett antal saker som är viktiga att tänka på. Arbetsgivaren kan till exempel vara skyldig att förhandla med den anställdes fackförbund.

Hur stora är egentligen skillnaderna mellan lagarna LOU och LUF?


Skillnaderna mellan reglerna för upphandling i den klassiska sektorn (LOU) och reglerna för upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) ska inte överdrivas. 

EDP 2015


Den 19-29 maj ställer vi ut på EDP Consults användarkonferens i Lund. Är du på plats så kom och prata med oss för att höra mer om våra tjänster inom miljö- och fastighetsrätt. Vår säljare Ursula Dworak finns på plats för att visa tjänsterna och svara på era frågor. Välkommen!

Hans Adler har kommenterat två kammarrättsfall för JP Sjukvårdsnet


JP Sjukvårdsnets expert Hans Adler, överläkare och specialist i rättspsykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri, har kommenterat två kammarrättsfall rörande permissioner för psykiatriska och rättspsykiatriska patienter.

Olle Lundin kommenterar lagen om vissa kommunala befogenheter


JP Infonet Förlag lanserar ytterligare en digital lagkommentar. Denna gång är det Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, som kommenterar Lagen om vissa kommunala befogenheter.

Så fungerar interkommunal ersättning


Det är vanligt förekommande att kommuner är osäkra på hur ersättningsfrågor ska hanteras när elever går i skola i en annan kommun än hemkommunen. Därför har vi bett vår expert stadsjuristen Natalie Glotz Stade att förklara detta rättsområde på ett pedagogiskt sätt. 

Rättssäkerhetsbrister i ansvarsnämndens beslut


I analysen ”Rättssäkerhetsbrister i ansvarsnämndens beslut” går JP Infonets expert Anne Zedén Yverås, juridiskt sakkunnig konsult och ägare av Zedén Yverås juridik för djurens hälso- och sjukvård, igenom ett beslut från ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård och visar på rättssäkerhetsbrister i beslutet samt ger konkreta förslag på hur bristerna kan åtgärdas.

JP Infonets tjänst JP Rättsfallsnet–Migration bidrar till forskning om asylärenden


En kommande doktorsavhandling visar att utgången i asylärenden i migrationsdomstolarna kan påverkas av nämndemännens politiska tillhörighet. Linna Martén, nationalekonom vid Uppsala universitet ligger bakom studien där JP Rättsfallsnet—Migration utgör en viktig källa.

Skiljer sig sekretessen åt i förskolan eller skolan?


Trots att det inte finns något lagstadgat krav på att upprätta närvarolistor i skolverksamheten väljer många förskolor och skolor att göra det som ett led i att fullgöra sin tillsynsplikt. De närvarolistor som kommunala förskolor och skolor upprättar blir allmänna handlingar enligt reglerna i tryckfrihetsförordningen, men frågan är om listorna kan skyddas av sekretess. 

Kränkande att filma arg elev


Skolinspektionen beslutade nyligen att en rektor som filmat en arg elev utsatte eleven för kränkande behandling. Eleven befann sig i en upprörd och utåtagerande sinnesstämning och bad om att rektorn skulle sluta filma honom.

Möt upp oss vid FSB:s informations och utbildningsdagar den 6–8 maj i Visby


Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer bjuder in till konferens. Vi på JP Infonet Förlag ser fram emot att delta som utställare på plats i Visby. I monter 9 kommer vi visa dig våra uppskattade tjänster inom samhällsbyggnad samt vårt utbud av utbildningar.

Uppfyller datalagringsskyldigheten kraven på skydd av våra privatliv?


Genom en dom från EU-domstolen har det så kallade Datalagringsdirektivet ogiltigförklarats. Enligt domstolen innebar den datalagring som var tillåten enligt direktivet ett mycket omfattande intrång i enskildas privatliv och det konstaterades att det saknades allmänna begränsningar om vilken typ av information som fick lagras och hur länge.

HFD inte enig om allmänna handlingar


Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att en statlig personalansvarsnämnd hos en statlig myndighet är ett självständigt organ i tryckfrihetsförordningens mening. 

Vi ses vid SOI:s årskonferens i Helsingborg Arena den 20–22 april!


Vi på JP Infonet Förlag ser fram emot att delta som utställare under årskonferensen nästa vecka. I monter 20 visar vi upp våra uppskattade tjänster inom upphandling samt vårt utbud av utbildningar.

Läs mer

Nya nyhetsbrev i JP Momsnet


Nu får alla våra användare av JP Momsnet nyhetsbrev på både måndagar och torsdagar. Nyhetsbreven kommer att sättas samman av vår redaktion och vi frångår därmed de automatiserade utskicken.

HFD tolkar begreppet ”socialt nedbrytande beteende” i LVU avseende en flicka utsatt för hedersrelaterat våld


Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att en flicka som vistats på hemlig ort på grund av misshandel, hot och kränkande behandling i hemmet inte uppvisade ett sådant socialt nedbrytande beteende som avses i 3 § LVU genom att riskera att röja sin vistelseort.

Outlook-kalendern ingen allmän handling


Visste du att Högsta förvaltningsdomstolen kommit fram till att en elektronisk kalender i en myndighets datorsystem inte är en allmän handling?

Bryggeri med endast jästtillverkning beviljas tillstånd för provsmakning – ny analys i JP Serveringstillståndsnet


Med anledning av att det första kammarrättsavgörandet avseende bestämmelsen om tillstånd till provsmakning i 8 kap. 7 § alkohollagen(2010:1622) nyligen meddelades, går kammarrättsråd Carin Jahn i denna artikel igenom kammarrättens definition av bestämmelsens rekvisit.

Ny analys av Charlotte Berg – Vad är döden för ett djur?


I artikeln ”Vad är döden för ett djur” analyserar Charlotte Berg, veterinär och docent i husdjurshygien, dödsbegreppet för ett djur.

Sammanställning av rättspraxis på brottmålsområdet


Vi kommer från och med halvårsskiftet 2015 att ge dig som användare på JP Brottmålsnet sammanställningar av rättspraxis på området.

Vi ser fram emot att träffa dig under Miljöbalksdagarna 19–20 mars


Vi på JP Infonet Förlag deltar som utställare under Miljöbalksdagarna – mötesplatsen som äger rum på Münchenbryggeriet i Stockholm. I monter 2 visar vi upp våra uppskattade tjänster inom miljörättsområdet samt vårt utbud av utbildningar.

EU-kommisionen backar i frågan om ideella organisationers moms


På sistone har det debatterats flitigt kring det faktum att ideella organisationer skulle tvingas betala moms på sin försäljning. Förslaget har fått massiv kritik av de ideella organisationer som berörts och under förra veckan backade EU-kommissionen i frågan. 

EU migranters barn


Skolväsendets överklagandenämnd har nyligen konstaterat att barn till EU-migranter som försörjer sig i landet genom att tigga inte har rätt till utbildning med stöd av EU-rätten.

JP Infonet hälsar Conny Larsson välkommen som ny expert


Som expert hos JP Infonet kommer Conny Larsson att författa analyser inom aktuella ämnen från såväl domstolar som den lagstiftande verksamheten. Analyserna utformas för JP Trafiknet, JP ITnet och JP Förvaltningsnet.

Personliga möten vid Upphandlingsdagarna 2015 – Sveriges största konferens och mötesplats för svensk och europeisk upphandling


Det var en god stämning under Upphandlingsdagarnas första dag. Nacka Strandsmässans lokaler var fyllda av förväntansfulla deltagare och utställare. 

Läs mer

Sammanställning av 2014 års AD-domar


Nu finns en sammanställning av samtliga Arbetsdomstolens domar från 2014 publicerad i JP Arbetsrättsnet.

Ny tjänst inom arbetsmiljöområdet


JP Infonet kan idag presentera den nya juridiska informationstjänsten JP Arbetsmiljönet. Tjänsten riktar sig till dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller i övrigt har en samordnande roll inom arbetsmiljöområdet.

Senaste halvårets rättspraxis på upphandlingsområdet


Nu finns en sammanställning av samtliga domar på upphandlingsområdet för andra halvåret 2014 publicerad i JP Upphandlingsnet. 

Snart är det dags för Upphandlingsdagarna 2015


Den 28–29 januari går Upphandlingsdagarna av stapeln vid Nacka Strandsmässan i Stockholm. Vi på JP Infonet kommer att vara där som utställare under båda dagarna och ser fram emot spännande möten och inspirerande seminarier.

Läs mer

Christian Källström - ny expert i JP Socialnet


Nu välkomnar vi Christian Källström som ny expert i JP Socialnet. Christian är chefsjurist på Humana, Sveriges största privata anordnare av personlig assistans, där han arbetat som jurist sedan 2005. Han har under dessa 10 år drivit ett stort antal processer avseende rätten till assistans och ersättning för kostnader för personlig assistans gentemot både kommun och Försäkringskassan.

Endast ersättning i de allvarligaste fallen till dem som vanvårdats som barn i samhällsvården


Den statliga Vanvårdsutredningen visade att barn som varit placerade i fosterhem eller på institution under 1900-talet hade drabbats av både övergrepp och försummelser. 

Är du jurist och intresserad av ett kvalificerat arbete med miljörätt?


Nu söker vi en miljörättsjurist till rollen som produktansvarig för vår djuplodande informationstjänst JP Miljönet. JP Miljönet är ett ovärderligt verktyg för den som arbetar med miljöfrågor på till exempel en myndighet, en länsstyrelse, i kommunen eller på ett privat företag

Tryggare beslut med JP Infonets kommentar till LVM


JP Infonet lanserar ytterligare en lagkommentar på socialrättsområdet. JP Kommentarer LVM utgör ett kvalificerat stöd för dig som är yrkesverksam inom området och är med sitt digitala format ett arbetsverktyg i framkant.

Skolans ledarkonvent – mötesplatsen för ledare inom skolan


I veckan deltog JP Infonet Förlag som utställare under Skolans ledarkonvent på Munchenbryggeriet i Stockholm. Konventet är en spännande mötesplats där inspiration kombineras med vetenskap. Vi på JP Infonet Förlag fick chans att samtala med projektledare Birgitta Hartzell från Skolporten.

Läs mer

Avslag på ansökan om LVU-vård för överviktigt barn


Kammarrätten anser att LVU-vård är en onödigt ingripande åtgärd för att komma åt en tioårig pojkes allvarliga problem med övervikt. Det är mycket viktigt att mamman inser allvaret och tar till sig de råd hon får men det bör kunna ske genom insatser i hemmet. JP Infonets redaktionschef Eva Lille har publicerat ett referat av fallet i JP Socialnet.

Offentligt styrda organ på den svenska marknaden


I JP Upphandlingsnet finns en ny analys skriven av våra experter Liselott Fröstad och Jenny Kenneberg. I analysen redogörs på ett pedagogiskt sätt för vad som avses med offentligt styrda organ, som alltså omfattas av regelverket för offentliga upphandlingar.

Skolans ledarkonvent – konferensen för dig som är förskolechef, skolledare eller skolchef


Den 26–27 november ser vi fram emot ett möte med dig som är förskolechef, skolledare eller skolchef vid Skolans ledarkonvent. Konferensen äger rum vid Münchenbryggeriet i Stockholm och behandlar ledarskapets betydelse för professionens och verksamhetens utveckling.

Läs mer

Smart Summit och Offentlig Chef


Vi på JP Infonet fick möjlighet att sitta ner och samtala med två av arrangörerna bakom mötesplatserna Smart Summit och Offentlig Chef – Urban Nilsson, VD för Hexanova Media Group, och Mikael Lagergren, IT-direktör vid Stadsledningskontoret i Västerås stad.

Läs mer

JP Infonet lanserar ny lagkommentar inom miljörätt


JP Infonet kan idag presentera en ny lagkommentar för dig som arbetar med frågor inom miljörätt. JP Kommentarer Miljöbalken ger dig, utöver informativa och ständigt uppdaterade kommentarer till balken, även en kommenterad version av lagen om mark- och miljödomstolar.

Läs mer

Nu ser vi fram emot Smart Summit och Offentlig Chef


Smart Summit och Offentlig Chef knyts i år samman som en kongress med syfte att samla sakkunniga inom hållbar samhällsutveckling tillsammans med Sveriges offentliga chefer. Konferenserna äger rum den 12–13 november i Västerås vid Aros Congress Center. Du hittar oss från JP Infonet på plan två i monter nummer fem.

Läs mer

Ny expert för JP Brottmålsnet


Jack Ågren blir ny författare för JP Infonet. Jack är universitetslektor i straffrätt och kommer att skriva om straffrättsliga företeelser och även analysera enskilda fall för informationstjänsten JP Brottmålsnet.

Läs mer

Minimering av personuppgifter


Det har sedan en tid tillbaka pågått en debatt kring integritet och personuppgifter på internet. Med anledning av detta pågår ett arbete för att minimera personuppgifter i våra tjänster och databaser.

JP Infonet får ny marknads- och försäljningschef


Kajsa Palmberg tillträdde under september månad som ny marknads- och försäljningschef på JP Infonet. Kajsa har tidigare arbetat för stora internationella IT-företag i olika ledande roller med kundnöjdhet som högsta fokus.

Läs mer

JP Infonet på VQ Forum


Den 8 oktober anordnades VQ Knowledge and Strategy Forum med närmare 170 deltagare på Grand Hôtel i Stockholm. JP Infonet sponsrade och deltog i mässan som anordnades för femte året i rad och besöktes av affärsjurister, advokater och bolagsjurister.

Läs mer

En inblick i Socialchefsdagarna 2014


Socialchefsdagarna, med sina rekordmånga deltagare, pågår just nu och konferensen är full av uppskattade föreläsningar och utställare i mässlokalen.

Läs mer

JP Infonet lanserar ny lagkommentar


JP Infonet kan idag presentera en ny lagkommentar för dig som arbetar med delgivning; JP Kommentarer Delgivningslagen. Lagkommentarerna speglar alltid gällande rätt genom att ständigt uppdateras när lagändringar och ny praxis tillkommer.

JP Infonet på VQ Forum


Den 8 oktober anordnas VQ Knowledge and Strategy Forum på Grand Hôtel i Stockholm. JP Infonet sponsrar konferensen och kommer även att ställa ut. VQ Forum, som anordnas för femte året i rad, behandlar frågor om ledarskap, strategi, innovation och teknologi på den juridiska marknaden.

Vi lanserar tre nya lagkommentarer inom socialförsäkringsområdet


JP Infonet kan idag presentera tre, nya digitala lagkommentarer för dig som arbetar med frågor som rör bidrag och stöd till människor med funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom; JP Kommentarer Bilstöd, JP Kommentarer Vårdbidrag, JP Kommentarer Handikappersättning. Kommentarerna uppdateras löpande och speglar alltid gällande rätt.

Nu laddar vi inför årets stora mässa för socialchefer


JP Infonet Förlag är stolt sponsor och samarbetspartner för Socialchefsdagarna 2014. Årets mässa äger rum den 1–3 oktober vid Svenska Mässan i Göteborg. I år är rekordmånga deltagare anmälda – ca 700 verksamma socialchefer lockas av temat: ledare i nöd och lust.

Läs mer

JP Infonet värvar ny skoljurist


Janna Sundberg har tidigare arbetat på allmän domstol och förvaltningsdomstol och kommer närmast från Skolinspektionen. Nu tillträder hon som skoljuridisk rådgivare på JP Infonet Förlag. Janna hjälper dig med skoljuridiska frågor som rör till exempel överklaganden, inlagor till domstol och dokumentation.

Läs mer

Vi visar upp våra tjänster vid mässan KOMMEK


Vi befinner oss just nu på landets största mötesplats för aktörer inom offentlig ekonomi – KOMMEK 2014. Den två dagar långa mässan pågår mellan 20–21 augusti i Malmö och lockar omkring 3 000 besökare. Årets seminarieprogram är högaktuellt då det är anpassat efter höstens val.

Läs mer

Annika Thid blir ny författare i JP Trafiknet och JP Socialförsäkringsnet


Annika Thid från Legio Advokatfirma blir ny författare för JP Infonets informationstjänster JP Trafiknet och JP Socialförsäkringsnet.

Läs mer

JP Infonet Förlag lanserar ny lagkommentar för dig som arbetar med PUL


JP Infonet kan nu presentera det aktuella verktyget för dig som arbetar med personuppgiftsfrågor; JP Kommentarer Personuppgiftslagen erbjuder systematiska och informativa lagkommentarer, alltid uppdaterade med gällande rätt.

Nu ingår kostnadsfri frågeservice för dig som använder JP Skolnet!


Nu kan du som kund på JP Skolnet kostnadsfritt ställa skoljuridiska frågor till våra skoljurister.

Erika Vester är ny författare för JP Trafiknet


Erika Vester är vår nya författare i informationstjänsten JP Trafiknet.

JP Infonet lanserar juridisk plattform för trafikområdet


JP Infonet introducerar nu en helt ny plattform för dig som arbetar med trafikrättsliga frågeställningar – rättsdatabasen JP Trafiknet. Här får du tillgång till nyheter, vägledande avgöranden, lagar och regler, expertanalyser och referat.

Liselott Fröstad och Jenny Kenneberg blir nya författare i JP Upphandlingsnet


Liselott Fröstad och Jenny Kenneberg blir våra nya författare för informationstjänsten JP Upphandlingsnet.

Läs mer

Jerker Öhrfeldt blir ny författare inom arbetsrätt


Jerker Öhrfeldt blir vår nya författare i informationstjänsten JP Arbetsrättsnet och lagkommentaren JP Kommentarer MBL .

Läs mer

Upptäck JP Infonets digitala lagkommentar till Hyreslagen!


Nu finns den moderna lagkommentaren för dig som arbetar inom hyresrättsområdet. JP Kommentarer Hyreslagen erbjuder sytematiska, informativa och användarvänliga kommentarer, alltid uppdaterade med gällande rätt.

Få stöd i frågor som rör vård av unga med JP Infonets kommentar till LVU


Nu lanserar JP Infonet en fristående lagkommentar till lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. JP Kommentarer LVU utgör ett kvalificerat stöd för dig som är yrkesverksam inom området och är med sitt digitala format ett arbetsverktyg i framkant.

JP Infonets lagkommentar till förvaltningslagen, nu i digital form!


I förvaltningslagen finns bestämmelser om hur förvaltningsmyndigheter och domstolar ska handlägga förvaltningsärenden. Kännedom om regelverket är viktigt för en korrekt ärendehantering och för att de enskilda personer som kommer i kontakt med myndigheterna ska bemötas på rätt sätt. Med JP Infonets digitala lagkommentar till förvaltningslagen får du som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor de bästa förutsättningarna att förstå rättsområdet.

Responsiv design på jpinfonet.se


Vi är stolta över att nu kunna presentera responsiv design på vår hemsida jpinfonet.se och i våra tjänster.

Giedre Jirvell blir ny författare inom miljö- och fastighetsområdet


Giedre Jirvell blir vår nya författare i informationstjänsterna JP Fastighetsnet, JP Miljönet och JP Samhällsbyggnadsnet.

Läs mer

JP Infonets senaste lagkommentar visar vägen till en korrekt behandling av personuppgifter inom socialtjänsten


I socialtjänstens kontakt med klienter uppstår ofta situationer som innebär att personuppgifter behandlas. Med JP Infonets nya lagkommentar JP Kommentarer Personuppgifter inom socialtjänsten, får du den vägledning som behövs för en korrekt hantering av sådana uppgifter och regelverket kring dem.

Nytt onlinebaserat beslutsstöd i plan- och byggfrågor


Nu finns en onlinebaserad lagkommentar till nya plan- och bygglagen. Kommentaren är skriven av erfarna jurister från både domstolsväsende och kommunal sektor. Med JP Kommentarer Plan- och bygglagen får du som arbetar med samhällsbyggnadsfrågor ett kvalificerat stöd i ditt beslutsfattande.

Ny hemsida för JP Infonets utbildningsverksamhet


Nu lanserar vi en ny hemsida för vår utbildningsverksamhet. För oss är tillgänglighet, ständig ak-tualitet och sökbarhet viktigt och därför satsar vi på att utveckla vår hemsida ytterligare.

JP Infonets lagkommentar ger det kompletta stödet i tillämpningen av LSS


Nu lanserar JP Infonet en fristående kommentar till lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Med hjälp av det generösa utbudet av relaterat material, såsom djupgående analyser, vägledande domar, förarbeten och angränsande lagstiftning, erbjuder JP Kommentarer LSS det fullständiga stödet i tillämpningen av regelverket.

Få en helhetsbild av assistansersättningsområdet med JP Infonets nya lagkommentar


Assistansersättning är ett bidrag som under vissa förutsättningar kan ges till en person för kostnader som han eller hon har för sin personliga assistans. Reglerna om ersättningen återfinns främst i 51 kapitlet socialförsäkringsbalken (2010:110), men också i andra bestämmelser. JP Kommentarer Assistansersättning, som nu lanseras av JP Infonet Förlag, ger användaren en praktisk och pedagogisk helhetsbild av rättsområdet.

Kartlagg kommunalrätten med JP Infonets kommentar till kommunallagen


Kommunallagen (1991:900) är den centrala lagen när det gäller reglering av kommuners och landstings befogenheter, organisation och ansvarsområden. Nu lanserar JP Infonet Förlag en onlinebaserad kommentar till lagen. Med JP Kommentarer Kommunallagen orienterar du dig smidigt och tryggt genom kommunalrätten, alltid uppdaterad med gällande rätt.

Ulrika Grefberg och Jan Kleerup nya experter i JP Momsnet och JP Skattenet


Ulrika Grefberg och Jan Kleerup blir nya författare i informationstjänsterna JP Momsnet och JP Skattenet.

Överblick och detaljkunskap om LAS i JP Infonets lagkommentar


Nu finns en onlinebaserad version av Gunnar Bergström och Jessica Deinoffs lagkommentar till lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). I tjänsten JP Kommentarer LAS får du en tydlig översyn av reglerna, dess förarbeten och Arbetsdomstolens praxis.

Allt du behöver veta om allmänna handlingars offentlighet, samlat på ett och samma ställe


Nu finns JP Infonet Förlags digitala lagkommentar som behandlar 2 kapitlet tryckfrihetsförordningen och frågan om allmänna handlingars offentlighet på djupet. Förutom de genomgripande lagkommentarerna ger JP Kommentarer Allmänna handlingar tillgång till ett stort utbud av relaterat material, såsom vägledande domar, förarbeten och angränsande lagstiftning. Lagkommentaren speglar alltid gällande rätt och utgör ett ovärderligt stöd i myndigheters arbete.

JP Infonet lanserar rättsdatabas med EU-domstolens praxis och referat


Nu lanserar JP Infonet sin senaste juridiska informationstjänst inom EU-rätt - JP Rättsfallsnet-EU. Tjänsten är en rättsdatabas som innehåller EU-domstolens domar på svenska samt referat till de flesta av domarna som avkunnats efter september 2013.

Färdtjänstlagen kommenterad i ny digital tjänst från JP Infonet


Nu lanserar JP Infonet ytterligare en webbaserad lagkommentar – JP Kommentarer Färdtjänstlagen. Lagen (1997:736) om färdtjänst reglerar kommunens ansvar och skyldighet att ordna resor för den som inte kan resa självständigt med kollektivtrafiken eller som annars har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Det är bland annat denna lag som tillståndshandläggare har att tillämpa när en ansökan om färdtjänst har lämnats in. I färdtjänstlagen stadgas också vad som gäller för uttagande av avgift vid sådana resor.

Ny hemsida för JP Infonets juridiska rådgivning


Nu gör vi det ännu enklare att vända sig till våra konsulter med frågor. Vår hemsida uppdateras med en ny design och integreras med JP Infonets övriga produktutbud. Vi strävar ständigt efter att utveckla våra erbjudanden och vara i framkant av den tekniska utvecklingen, och vår nya hemsida är en del av det arbetet.

JP Infonet lanserar rättsdatabas för socialförsäkringsområdet


Nu lanserar JP Infonet sin senaste juridiska informationstjänst inom det förändringsbenägna området socialförsäkringsrätten. JP Socialförsäkringsnet är en rättsdatabas som bland annat innehåller nyheter, vägledande avgöranden, regler, expertanalyser och referat.

JP Kommentarer Viteslagen – ditt moderna arbetsverktyg


Nu lanserar JP Infonet Förlag en fristående lagkommentar till lagen (1985:206) om viten. Den onlinebaserade lagkommentaren speglar alltid den gällande lydelsen av lagen och ger användaren tillgång till ett stort utbud av vägledande domar, förarbeten och annat relaterat material – allt för att skapa det vassaste arbetsverktyget.

JP Infonet Förlag satsar stort på digitaliserade lagkommentarer


JP Infonet Förlag lanserar nu en rad nya lagkommentarer med alla de fördelar det digitala formatet har att erbjuda; tillgänglighet, sökbarhet och ständig aktualitet. Förutom de informativa lagkommentarerna får användaren också tillgång till ett generöst utbud av relaterat material, såsom förarbeten, praxis och angränsande lagstiftning – bara ett länkklick bort.

JP Infonet lanserar ett nytt arbetsverktyg för dig som arbetar med skolskjutsfrågor


Har man rätt till skolskjuts vid växelvis boende? Om man bryter benet på sportlovet, kan man få skolskjuts då? Den nya tjänsten JP Rättsfallsnet–Skolskjuts hjälper dig att svara på alla dina frågor på skolskjutsområdet.

Vi visar upp våra tjänster på Upphandlingsdagarna


Förra veckan var det dags för den årliga mässan Upphandlingsdagarna. Vi var på plats som utställare under dagarna och visade upp JP Upphandlingsnet och JP Rättsfallsnet–Upphandling samt berättade om våra utbildningar och konsulttjänster.

Läs mer

Principer för JP Infonets publicering av domar


Vi säljer våra domstjänster enbart till målgrupper som använder dem som processverktyg och för statistik, uppföljning och analys.

Johan Sigeman ny författare i JP Arbetsrättsnet


Johan Sigeman blir vår nya författare i informationstjänsten JP Arbetsrättsnet.

Läs mer

Juridisk onlinerådgivning inom området samhällsbygg


Är du i behov av juridisk hjälp med samhällsbyggnadsfrågor som rör till exempel bygglov, detaljplaner eller förelägganden? Nu lanserar vi juridisk rådgivning inom området samhällsbygg via e-post.

Nytt utseende på jpinfonet.se


Nu har jpinfonet.se fått ett nytt utseende, med flera uppdateringar både på vår hemsida och i våra tjänster.

Jonas Westerberg och Hanna Tilus nya författare i JP Immaterialnet


Jonas Westberg och Hanna Tilus blir våra nya författare i informationstjänsten JP Immaterialnet.

Läs mer

Lagkommentar förenklar vardagen för beslutsfattare i skolan


Det är viktigt med korrekta beslut i skolan. Samtidigt kan skollagen många gånger vara svår att förstå och tillämpa. Nu finns en lagkommentar från JP Infonet som förenklar vardagen för alla beslutsfattare på skolområdet.

JP Infonet lanserar en unik immaterialrättstjänst


Nu lanserar JP Infonet en unik immaterialrättslig informationstjänst, JP Immaterialnet. Tjänsten är en rättsdatabas som bland annat innehåller nyheter, samtliga avgöranden, regler, expertanalyser och referat.

Boknyhet från JP Infonet Förlag: Assistansersättning – en lagkommentar till 51 kapitlet Socialförsäkringsbalken


Nu ger JP Infonet Förlag ut boken Assistansersättning – en lagkommentar till 51 kapitlet Socialförsäkringsbalken. Assistansersättning regleras i Sverige av 51 kapitlet i socialförsäkringsbalken, SFB, samt 9 § 2 i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (kommunstödd personlig assistans).

Nu börjar Miljöbalksdagarna närma sig


Den 21 – 22 mars arrangerar MiljöRapporten och Naturvårdsverket tillsammans konferensen Miljöbalksdagarna på Münchenbryggeriet i Stockholm. Vi kommer ställa ut där och ser mycket fram emot alla träffa alla deltagare!

Christine Kirchberger ny expert i JP ITnet


Vi är glada att kunna presentera Christine Kirchberger som ny expert hos JP Infonet förlag. Christine kommer att skriva analyser för den webbaserade tjänsten JP ITnet och vi ser med spänning fram emot samarbetet.

Vi välkomnar en ny konsult inom upphandlingsjuridik


Vi på JP Infonet är väldigt glada över att kunna presentera vår nya konsult inom upphandlingsjuridik – Andreas Henriksson.

Skolledardagen är snart här


Konfernesen Skolledardagen, anordnas den 6 februari av Conductive, och vänder sig till rektorer och ledare inom skolan. Hur skolledare skapar en framgångsrik skola, där personal och elever trivs och utvecklas kommer debatteras och diskuteras under dagen. Vi kan även se fram emot spännande och inspirerande föreläsningar och möten.

Snart är det dags för Upphandlingsdagarna 2013


Den 30 januari går årets Upphandlingsdagar av stapeln på Nacka Strandsmässan i Stockholm. Vi kommer att vara där som utställare under båda dagarna och ser fram emot spännande möten och inspirerande seminarier.

Vi visar JP Rättsfallsnet och JP ITnet på VQ s konferens VQ Knowledge and Strategy Forum


Under förra veckan var det dags för det årligt återkommande VQ Knowledge and Strategy Forum. JP Infonet var på plats som utställare under dagarna och visade bland annat upp tjänsten JP Rättsfallsnet, som ger en komplett bevakning av Sveriges alla domar samt produktnyheten JP ITnet, som innehåller domar inom det it-rättsliga området.

Ny bok! Språkanvändningen i offentlig verksamhet


Sedan 2009 reglerar språklagen och lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk myndigheternas användning av språk i den offentliga verksamheten. Dessa lagar ställer krav på myndigheterna både i fråga om användningen av det svenska språket och i fråga om rätten för ett antal av Sveriges nationella minoriteter att få svar på sitt eget språk.

Upphandlingsforum


Den 29 – 30 november är det dags för årets Upphandlingsforum, där vi deltar som utställare. Konferensen arrangeras i samarbete med advokatbyråerna Manheimer Swartling och Delphi och vänder sig främst till de som arbetar med offentlig upphandling.

Skolans ledarkonvent


Den 26 – 27 november samlas skolledare från hela sverige för att ta del av det senaste inom skolområdet. Vi som utställare på Skolans ledarkonvent på Munchenbryggeriet i Stockholm.

Frågeservice inom arbetsrätt


Nu lanserar vi juridisk rådgivning inom arbetsrättsområdet. På vår hemsida kan du enkelt ställa din fråga direkt via tjänsten Frågeservice. Vi kan exempelvis besvara frågor som rör MBL och arbetsmiljölagen. Eller frågor som rör anställningen, från anställningens ingående till dess avslutande.

Vi välkomnar Natalie Glotz Stade som ny expert i JP Skolnet och JP Förvaltningsnet


Natalie Glotz Stade är stadsjurist på Juridiska avdelningen hos Stadskontoret i Malmö kommun, där hon ansvarar för bland annat allmän förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, social- och familjerätt samt skoljuridik.

VQ Knowledge and Strategy Forum


Den 14 november anordnas Virtual Intelligence VQ Knowledge and Strategy Forum där vi kommer att vara med som utställare. Konferensen fokuserar på ledarskap, strategi, innovation, affärsutveckling, knowledge management och ny teknik för juristmarknaden.

Vi välkomnar Henry Freij som ny expert i JP Socialnet


Henry Freij är socionom och har lång och bred erfarenhet av arbete inom kommunal socialtjänst. Han har bl.a. arbetat som socialsekreterare, individ- och familjeomsorgschef, äldreomsorgschef och socialchef. Henry har under många år genomfört utbildningar inom socialtjänstområdet samt om färdtjänst och riksfärdtjänst. Han har också haft uppdrag för SKL i färdtjänst- och riksfärdtjänstfrågor samt deltagit som expert i Färdtjänstutredningen. Henry är dessutom författare till SKL:s välkända Färdtjänsthandbok samt till Svenska Färdtjänstföreningens handböcker om färdtjänst och riksfärdtjänst.

Nu lanserar vi JP ITnet – en ny spännande tjänst inom IT-rätt


Nu lanserar vi vår nya informationstjänst JP ITnet. Tjänsten är nischad mot det IT-rättsliga området och vänder sig till dig som arbetar med IT-rätt både inom den privata och den offentliga sektorn.

JP Infonet arrangerar JP Socialrättsdag!


Nu har du som arbetar med socialrättsliga frågor en möjlighet att få en uppdatering av de senaste årens utveckling inom området.

Möt vår expert i JP Marknadsnet – Carl Anders Svensson


Carl Anders Svensson har arbetat med marknadsrätt sedan 1971 på Advokatfirman för marknadsrätt, som idag heter MarLaw. De arbetar enbart med marknadsrätt samt anknytande rättsområden och Carl Anders har ända sedan starten på byrån analyserat rättsfall inom området. Nu är han aktuell som expert för JP Marknadsnet.

Frågeservice inom miljörätt


Nu lanserar vi juridisk rådgivning inom miljörättsområdet. På JP Konsults hemsida kan du enkelt ställa din fråga direkt via tjänsten Frågeservice.

Nu lanserar vi en ny spännande tjänst, JP Marknadsnet


JP Marknadsnet vänder sig till dig som arbetar med marknadsrätt både inom den privata och den offentliga sektorn. Tjänsten är heltäckande på det marknadsrättsliga området och ger dig all den juridiska information du behöver.

Träffa oss på Socialchefsdagarna


Den 26 till 28 september arrangerar FSS tillsammans med Stockholms stad Socialchefsdagarna som i år hålls på Stockholm Waterfront. Temat för konferensen kommer att handla om hur man kan vara innanför, men trots det vara utanför. Frågor som ”vilka värderingar bestämmer vem som är vad?” tas upp och belyses ur olika perspektiv.

JP Skolnet välkomar Olle Rimsten som ny expert


Olle Rimsten är jur. dr och fil. mag. samt f.d. universitetslektor vid Örebro universitet. Han har tidigare varit verksam som kommunjurist och har många års erfarenhet som utbildare i skoljuridik. Han har även författat flera skoljuridiska böcker om bland annat sekretess och kränkande behandling.

Ted Ekman – ny expert i JP Upphandlingsnet


Vi hälsar vi ännu en ny expert välkommen till JP Upphandlingsnet – den juridiska tjänsten för dig som jobbar med upphandlingsfrågor.

Nu förbättrar vi sökfunktionen i våra tjänster!


Nyligen lanserade vi en den nya sökfunktionen som gör det enklare att avgränsa dina sökträffar, i några av våra tjänster. JP Miljönet och JP Fastighetsnet var först ut men alla våra tjänster får den nya funktionaliteten inom kort! Alla JP Infonets tjänster använder sedan tidigare Googles kraftfulla sökmotor men nu får du också möjlighet att filtrera sökträffarna på till exempel årtal, domstolsort eller typ av dokument. Den nya sökfunktionen ger en kraftigt förbättrad sökfunktion och vi hoppas att den kommer att uppskattas av våra användare.

Roger Wier blir ny expert för JP Upphandlingsnet


Vi välkomnar Roger Wier som blir vår nya expert för JP Upphandlingsnet.

JP Infonet – Worldwide Provider of Swedish legal information


JP Infonet levererar portallösning för skiljedomar till Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Två nya experter i JP Skolnet – Kirsi Piispanen och Agneta Herlin


JP Skolnet välkomnar Kirsi Piispanen, förbundsjurist på Lärarförbundet och Agneta Herlin, skoljurist på Utbildningsförvaltningen i Stockholm som nya experter. Kirsi Piispanen har tidigare arbetat bland annat på Stockholm stad och LO-TCO Rättsskydd. Agneta Herlin har arbetat med skoljuridiska frågor i över 30 år. Hon är en av författarna till boken En tryggare skola som handlar om regler och förebyggande arbete mot våld och kränkande behandling.