Lex Sarah-rapporter är allmänna handlingar

Anställda inom socialtjänsten är skyldiga att rapportera om missförhållanden i verksamheten. Justitieombudsmannen har slagit fast att de anställda har en självständig ställning mot myndigheten som tar emot anmälningarna och att de således är allmänna handlingar. Läs referatet här.

Har elever i den nu obligatoriska förskoleklassen skolplikt?

Gäller samma lagändring grundsärskolan? Eller går barn först förskolan, förskoleklass och sedan åk 1 i grundsärskolan likt idag? Läs svaret här

Kommunallagen

Den 1 januari 2018 trädde den nya kommunallagen i kraft och ersatte 1991 års lag. Den nya lagen har en ny struktur och ett mer modernt språk. En annan förändring är att rollfördelningen mellan de anställda och förtroendevalda gjorts tydligare. Läs mer

Är allt i GDPR relevant för offentlig verksamhet? 

Är allt i GDPR är relevant för en offentlig, lagstyrd verksamhet? Till exempel rätten till dataportabilitet och rätten att bli glömd? Läs våra jurister svar

Hur ska personuppgifter i ett mail behandlas enligt GDPR? 

Hur behandlar man personuppgifter i ett mail enligt GDPR? Läs våra juristers svar.

Hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdslagen är en ramlag som innehåller bestämmelser om övergripande mål, ansvarsförhållanden och riktlinjer för vården i Sverige. Målet är att uppnå en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Läs mer

Får man ha doftsättning i köpcentrum?

Den frågan har Mark- och miljöverdomstolen (MÖD) nu rakt och tydligt svarat nej på. En del undrar kanske – varför inte? Jo, för att det kan vara en olägenhet för människors hälsa. Vid den bedömningen har MÖD slagit fast att hänsyn ska tas till de som lider av doftöverkänslighet (sensorisk hyperaktivitet). Personer som är drabbade av detta jämställs på det här sättet med allergiker. Läs mer

Konsultavtal som har direktupphandlats är av samma slag

En kommun tecknade fyra separata avtal med konsulter som skulle ingå i en expertgrupp med uppdrag att granska delar av projektet ”Nya Slussen”. Avtalen ingicks utan föregående annonsering. Högsta förvaltningsdomstolen anser att upphandlingarna rör samma typ av tjänst. Läs mer

Marknadsföringslagen

All marknadsföring i kommersiellt syfte ska göras i enlighet med marknadsföringslagen. Det innebär att reklam och annonsering exempelvis inte får vara vilseledande eller att det inte klart framgår att det är marknadsföring. Läs mer

Beslut om att upphandlande myndighet inte får ingå avtal upphävs 

Högsta förvaltningsdomstolen upphäver ett interimistiskt beslut om att en upphandlande myndighet inte får ingå avtal avseende en upphandling av telefoni och datakommunikation. Den skada och de olägenheter som beslutet medför för myndigheten bedöms vara större än skadan för leverantören av att beslutet upphävs. Läs hela referatet här.

GDPR och Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning ikraft. Läs om om GDPR här

Hitta vilse i skogen – om lavskrikan, tjädern och artskyddet

Artskydd är ett ständigt omdebatterat och bitvis snårigt ämne som väcker starka känslor. Här analyserar vi uppmärksammade domar från mark- och miljödomstolarna. Läs mer

Får man röka på balkongen?

Vad gäller egentligen för dig som bor i lägenhet? Här reder vi ut den knepiga etikettsfrågan. Läs mer

Lagen om framtidsfullmakter

Lagen om framtidsfullmakter ger en person rätt att själv bestämma att en annan person ska ta hand om hans eller hennes ekonomiska och personliga angelägenheter i framtiden. Fullmakten träder i kraft när den enskilde inte längre kan ta hand om sina angelägenheter själv på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande. Framtidsfullmakten kan ersätta god man eller förvaltare. Läs mer om den nya lagen här.

Så påverkas skollagen ifall bestämmelserna om diskriminering införlivas

I den statliga offentliga utredningen om bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87) som redovisades i december 2016 föreslås ett antal ändringar i regleringen av skolornas ansvar att förhindra kränkande behandling och olika former av diskriminering, bland annat trakasserier och sexuella trakasserier. I denna analys utreder Maria Refors Legge, som är doktorand i offentlig rätt vid Stockholms universitet, vad de potentiella följderna av den föreslagna ändringen skulle kunna tänkas bli. Läs mer här.

Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ersätter betalningsansvarslagen

Från den 1 januari 2018 gäller en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Den ersätter den så kallade betalningsansvarslagen, lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Läs mer om den nya lagen här

Nu är förhandling möjlig i offentlig upphandling – är du redo?

Pernilla Rasiwala, advokat och expert på upphandling med stor erfarenhet av förhandling inom upphandling i försörjningssektorn, har skrivit en praktiskt användbar artikel om dialog och förhandling. Läs mer

Inget försörjningsstöd till asylsökande som håller sig gömda

I en ny dom ger Högsta förvaltningsdomstolen svar på frågan: Vilket ansvar har kommunen att hjälpa en kvinna med barn som lever gömda för att undvika avvisning? JP Infonets expert stadsjurist Natalie Glotz Stade kommenterar domen och förklarar hur hon tycker att den ska tolkas. Läs analysen här

Kan man ställa krav på att en anbudsgivare ska ha uppnått en viss rating hos ett kreditupplysningsföretag?

I 14 kap 3§ och 4§ i LOU räknas det upp olika krav som kan ställas avseende ekonomisk och finansiell ställning. Innebär detta att det med den nya LOU inte går att ställa krav på att en anbudsgivare minst ska uppnå en viss rating hos ett kreditupplysningsföretag? Läs mer

Abortvägrande barnmorska blev inte diskriminerad

 En blivande barnmorska ansåg att hon blivit diskriminerad eftersom hon med anledning av sin religiösa tro inte kunde utföra aborter. Läs mer

Dataskyddsförordningen och dataskyddsombudets ansvar

I samband med att GDPR börjar tillämpas 2018 försvinner rollen som personuppgiftsombud. Den som behandlar personuppgifter måste enligt den nya förordningen istället utse ett dataskyddsombud. Läs mer

Dataskyddsförordningen och det personuppgiftsansvariga företaget eller myndigheten

Från och med 25 maj 2018 börjar den allmänna dataskyddsförordningen ”GDPR” tillämpas i Sverige. För den personuppgiftsansvarige, oftast ett företag eller en myndighet, väntar nu en rad nyheter enligt förordningen. Läs mer

Tilläggsbelopp beviljas för assistanshjälp

Kammarrätten i Jönköping har beviljat tilläggsbelopp till en fristående skola för en elev i förskoleklass som var i behov av elevassistenthjälp. I denna analys redogör JP Infonets expert Ann Orrsten för ärendet hos kammarrätten samt för frågan om hur tilläggsbelopp regleras. Läs mer 

#Annonsmarkering

RO:s ärenden pekar på att det finns brister med annonsmarkering i sociala medier. I den här analysen klargör Advokat Cecilia Torelm Tornberg när och hur inlägg och material ska annonsmarkeras. Läs mer

Kommunens ansvar att tillgodose asylsökande barns rätt till utbildning

Har asylsökande barn en rätt till utbildning, och i vilken omfattning? Kan kommunen få ersättning från staten för de kostnader som asylsökande barns utbildning medför, och i vilka delar? Läs mer

Förbud mot fotografering och filmupptagning vid ett sammanträde

Sammanträden enligt miljöbalken och PBL med flera lagar är öppna för allmänheten. Inte sällan vill myndigheter förbjuda fotografering och filmning. Men, vilka regler gäller för sådana förbud? Chefsjuristen Sven Boberg redogör för rättsläget. Läs mer

EU-domstolen skyddar rätten att få sin ansökan om överprövning prövad

Kan en anbudsgivare som uteslutits ur en upphandling överklaga beslutet även om den utvalda anbudsgivaren gjort en anslutningsöverklagan? Det och mycket mer reder advokaten Anna Ulfsdotter Forssell och juristen Martin Bogg ut. Läs mer

Google Spain- och Safe harbour-målen – hur påverkar de tjänster på IT-området?

Hur ser behandlingen och skyddet för personuppgifter ut? Advokat Conny Larsson går igenom EU-domstolens domar i Google Spain och Safe harbour målen och vilka konsekvenser de får för IT-området. Läs mer

Ett nationellt kemikalieregister är förenligt med EU-rätten

Harmoniserar Reach med nationella kemikalieregister? EU-domstolen slår fast att så inte är fallet. Domen analyseras här av jurist Fredrik Sandström från Kemikalieinspektionen. Läs mer

Räknas resa med ledsagare via allmänna kommunikationer som färdtjänst?

Vad gäller för riksfärdtjänst med taxi till en annan kommun? Eller för resor som kan ske inom regionens länsfärdtjänstområde? JP Infonets färdtjänstexpert Henry Freij reder ut begreppen. Läs mer

Kan ett körkort återkallas om innehavaren dömts för mordbrand?

Om ett körkort återkallas på grund av att innehavaren blir dömd för mordbrand, räknas det då som dubbelbestraffning? Advokat Conny Larsson analyserar hur Högsta förvaltningsdomstolen reda ut frågan. Läs mer

Får kvarsittning användas om eleven riskerar att missa skolskjutsen?

Om kvarsittningen innebär att eleven missar sin skolskjuts, vilka möjligheter har då läraren att använda den som en disciplinär åtgärd? Den frågan analyseras av Michael Hellstadius och Madeleine Marjasin. Läs mer

Behöver straffskalan för djurplågeri skärpas?

Straffskalan för djurplågeri har varit densamma sedan 1945. Nu presenterar Djurskyddsutredningen ett förslag om straffskärpning. Jurist Helena Striwing går här igenom vad en straffskärpning skulle innebära. Läs mer

Hovrätten skärper straff för hänsynslös dödsmisshandel av kaniner

Fyra unga män döms för djurplågeri efter att de plågat två kaniner till döds. Männen som är mellan 17 och 20 år får sina straff skärpta av hovrätten. Domen sammanfattas och kommenteras här av jurist Helena Striwing. Läs mer

Kamphundar och pitbullterrier utgör ett djurskyddsproblem

En pitbullterrier eller american staffordshire terrier kan plötsligt visa aggressivt beteende. Sirkku Sarenbo går här igenom anledningen till hundens aggressiva beteende och varför rasen utgör ett djurskyddsproblem. Läs mer

Vilka är kraven för att få ett stadigvarande serveringstillstånd?

För att få servera alkohol på restauranger finns flera krav på både köksutrustning och matutbud. Här visar Rolf Frödin hur en bedömning av en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten ska göras. Läs mer

Omfattas aktieägare av lämplighetsprövningen enligt alkohollagen?

Den som har ett betydande inflytande i bolaget måste vara lämplig att driva verksamheten för att få ett serveringstillstånd. Vem anses i så fall har ett betydande inflytande i ett bolag? Redaktör Miriam Istner-Byman reder ut frågan. Läs mer

Alkoholservering vid idrottsarrangemang

Servering av alkohol vid utomhus- och idrottsarrangemang har blivit en självklarhet för många. Men vad är egentligen tillåtet och hur ska bedömningar göras? Det diskuterar alkoholhandläggare Susanne Elmbro här. Läs mer 

Om nedsättning av livsmedelskontrollavgifter

Kostnaden för livsmedelskontroller betalas i regel av livsmedelsföretaget. Men myndigheten har å sin sida rätt att sänka avgifterna. När kan det bli aktuellt? Och vilka överväganden måste göras? Dessa frågor diskuterar jurist Tomas Isenstam. Läs mer

Sanktionsbeslut - en lathund för livsmedelsinspektörer

Myndighetsbeslut om sanktioner kräver tydlighet och en viss utformning. Jurist Tomas Israelsson har gjort en översiktlig genomgång av vad som är viktigt att tänka på vid utformandet av sanktionsbeslut på livsmedelsområdet. Läs mer

Mängder av utökade strandskydd upphävs

Regeringen har upphävt cirka en tredjedel av länsstyrelsernas beslut om utökat strandskydd i kommuner från Skellefteå i norr till Ystad i söder. Massupphävandet beror huvudsakligen på länsstyrelsens bristfälliga hantering av ärendena. Chefsjurist Sven Boberg ger sin analys. Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Den här guiden innehåller riktlinjer och råd för hur du som arbetsgivare bör tänka kring organisatorisk och social arbetsmiljö. Både när det gäller det sociala samspelet på arbetsplatsen och vilka resurser och befogenheter som finns för att utföra arbetet. Läs mer

Kan “tiggeri” förbjudas i lokala ordningsföreskrifter?

Det har under en längre tid debatterats om ”tiggeri” och samhällets möjligheter att ingripa mot företeelsen. Ett angreppssätt som diskuterats är om ordningslagstiftning, och kanske främst lokala ordningsföreskrifter, är möjlighet en att förbjuda eller begränsa förekomsten av ”tiggeri”. JP Infonets expert Kazimir Åberg, hovrättsråd, analyserar frågeställningen. Läs mer

Vem är avropsberättigad under ett ramavtal?

Tillämpningen av ramavtal ger upphov till flera intressanta frågeställningar. Vad gäller exempelvis med löpande ramavtal vid organisatoriska förändringar? Vilken är egentligen inköpscentralernas roll? I denna analys utreder och diskuterar Olof Larsberger och Anton Johansson dessa frågor. Läs mer

Måste arbetsgivaren informera om anställningens villkor skriftligt?

Vilken skyldighet har en arbetsgivare att skriftligen informera arbetstagaren om de villkor som gäller för anställningen? Här ger JP Infonets jurister svaret. Läs mer

När bör facket kontaktas då verksamhet läggs ut på entreprenad?

En offentlig arbetsgivare ska lägga ut verksamhet på entreprenad. I vilket skede i denna process ska förhandling ske med facket? JP Infonets jurister reder ut frågan. Läs mer

Vad krävs för att få strandskyddsdispens?

Miljöbalken anger vilka särskilda skäl som får användas för att ge dispens från förbuden att exempelvis uppföra byggnader inom ett strandskyddsområde. Läs mer

Socialnämndens skyldighet att överväga fortsatt vård av barn och unga

Om ett barn vårdas med stöd av socialtjänstlagen i ett annat hem än det egna, ska socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vården fortfarande behövs. Men vid granskning av socialtjänsten har det uppmärksammats att inte alla kommuner lever upp till detta krav och inte har tillräcklig kunskap om reglerna. Läs mer

Vitesföreläggande till person som vägrar forsla bort skrot

Vad ska man tänka på när man vill vitesförelägga en person som vägrar att forsla bort skrot bilar från sin tomt? Hur bör föreläggandet utformas? JP Infonets jurister svarar på frågan. Läs mer 

Bygglov inom detaljplanlagt område

Kan man få bygglov inom detaljplanlagt område för att sätta upp en reklamskylt på allmän plats? Våra jurister reder ut vad som gäller. Läs mer 

Kan man förelägga fastighetsägare att ta bort skuggande träd?

Enligt 8 kap. 15 § PBL första stycket ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Läs mer

Krävs bygglov för en friggebod som planeras nära gatan?

Av 9 kap. 4 § PBL framgår att under vissa förutsättningar kan en friggebod ställas upp utan bygglov, exempelvis grannars medgivande. Räknas då kommunen som ansvar för gatan som en granne? Läs mer

Kan ett läkarintyg återanvändas vid två LVM-utredningar?

Den första LVM-utredningen avslutas eftersom det fanns samtycke, men det samtycket återkallas och en ny utredning startar. Kan läkarintygen i det här fallet återanvändas? Läs mer 

Omfattas en ansökan om plats på förskola av sekretess?

Omfattas en blivande mammas ansökan om att ett barn ska få börja vid förskola före ett års ålder av sekretess? JP Infonets jurister svarar på frågan. Läs mer

Fortsätter övervägningar på SoL-placeringar efter det att barnet fyllt 18 år?

Socialtjänstlagen reglerar om överväganden av vården ska fortsätta för barn. Barn är du enligt lagen till du fyllt 18 år. Vad händer med vården då? Läs mer

Kan betyg postas efter skolavslutningen?

Om en rektor önskar skicka slutbetygen via post en vecka efter skolavslutningen. Finns det någon lagstiftning som hindrar rektorn från att inte dela ut betygen i samband med skolavslutningen? Läs mer

Vem får sätta betyg i ämnet modersmål?

Är alla de regler för vem som får sätta betyg enligt 3 kap. skollagens tillämpliga även vad gäller ämnet modersmål? JP Infonets jurister svarar på frågan. Läs mer

Är läraren skyldig att motivera sin betygsättning till vårdnadshavaren?

I 3 kap. 17 § skollagen (2010:800) föreskrivs att den som har beslutat betyget på begäran ska upplysa eleven och elevens vårdnadshavare om skälen för betyget. Det anges inte i skollagen att upplysning om skälen till beslutet måste ges skriftligen. Läs mer

Vad gäller för inrapportering av betyg för grundsärskolans elever?

11 kap. 19 § skollagen anger att om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska betyg sättas i grundsärskolans ämnen i slutet av varje termin från och med årskurs 6 till och med höstterminen i årskurs 9 och när ett ämne har avslutats. Läs mer

Får äldre syskon hämta sina yngre syskon på förskolan?

Enligt 6 kap. 11 § föräldrabalken (1949:381), FB, har vårdnadshavaren rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Läs mer

Vem ansvarar för elevförflyttningar mellan olika skolenheter?

Vi har undervisning i moderna språk samlat på en skola med grupper som består av elever från flera olika skolenheter. Vem ansvarar för deras transport under skoldagen? JP Infonets jurister svarar på frågan. Läs mer

Bör skolan låta ett barn gå hem själv?

Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och skall se till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda. Läs hela svaret från JP Infonets jurister. Läs mer

Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

Kan kartläggningen av en nyanländs kunskaper utföras av en särskild mottagningsenhet inom kommunen? JP Infonets jurister svarar på frågan. Läs mer

Placering av nyanlända elever

Kan kommunen neka en elev önskad placering vid en skolenhet med hänvisning till att kommunen vill spara platser vid populära skolor till nyanlända? JP Infonets jurister svarar på frågan. Läs mer

Kan vår högstadieskola ta emot två asylsökande lärare från Libanon på språkpraktik?

Kan vi ta emot två asylsökande lärare från Libanon på språkpraktik på vår högstadieskola? De har inte någon möjlighet att visa något utdrag från ett belastningsregister. JP Infonets jurister svarar på frågan. Läs mer

Har barn som tillfälligt vistas i Sverige rätt till skolgång?

En familj från Bulgarien som tillfälligt uppehåller sig i Sverige vill att deras barn ska få gå i skolan. Har barn som tillfälligt vistas i Sverige rätt till skolgång? JP Infonets jurister svarar på frågan. Läs mer

Har en elev som flyttat rätt till skolskjuts till sin "gamla" skola?

Skyldigheten att anordna kostnadsfri skolskjuts är enligt huvudregeln begränsad till resor till och från den skola som kommunen placerat eleven i. Läs hela svaret från JP Infonets jurister. Läs mer

Transport mellan friskola och badhus

Är kommunen skyldig att ordna transport mellan friskola och badhus vid simundervisning? JP Infonets jurister svarar på frågan. Läs mer

Avtal om elevdator

Korrekt med ersättningskrav när elev varit oaktsam med elevdator? JP Infonets jurister svarar på frågan. Läs mer

Ska kommunen betala ersättning för elev som går extra år i en fristående grundskola?

Kommunens skyldighet att betala ersättning till fristående huvudmän följer av 10 kap. 37-39 §§ skollagen. Läs hela svaret från JP Infonets jurister. Läs mer

Rätt att följa en förutbestämd "F-9-kedja"?

Vad avses med en "skolenhet" i skollagens 10 kap 31 §? Har en elev alltid rätt att följa en förutbestämd "F-9-kedja" om denne har fått plats i en förskoleklass som inte är elevens anvisningsskola? JP Infonets jurister svarar på frågan. Läs mer

Var går gränsen mellan att beviljas ”längre ledighet” och ”fullgöra skolplikten på annat sätt”?

Enligt JP Infonets jurister finns några absoluta gränser för exakt hur många dagar det handlar om inte uttalat. Läs hela deras svar här. 

Hur ska skolpliktsfrågan hanteras för en gravid elev i årskurs 8?

Bestämmelser om skolplikt finns i 7 kap. skollagen (2010:800). I 18 § samma kapitel finns bestämmelser om ledighet där följande föreskrivs. Läs hela svaret från JP Infonets jurister. Läs mer

Tilldelningsbeslut enligt LUF

Vilka krav kan man ställa på information i samband med tilldelningsbeslut enligt LUF? JP Infonets jurister reder ut frågan. Läs mer

Kan vi i upphandlingar kräva utdrag från belastningsregistret?

Vi upphandlar framförallt service, arbeten och ombyggnader av skolor och förskolor. Kan vi kräva att entreprenörernas personal ska uppvisa utdrag från belastningsregistret? Läs mer

Är det tillåtet för en upphandlande myndighet att förlänga anbudsansökningstiden?

Är det tillåtet för en upphandlande myndighet att förlänga anbudsansökningstiden efter utgånget ansökningsdatum? Och detta utan att informera de anbudsansökande som redan lämnat in? Läs mer

Ledsagares omkostnader ska inte ersättas med stöd av LSS

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att en kommun inte kan förpliktas att betala för en ledsagares kostnader för resor, inträden och liknande med stöd av LSS. Läs mer

Domstolar bör inte avbryta pågående LVU-vård

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att domstolar bör undvika att i avvaktan på slutlig dom besluta om avbrott i pågående vård med stöd av LVU. Ett avbrott kan medföra ytterligare skada för ett omhändertaget barn och inte ens domstolen kan säkert veta hur det kommer att gå i den slutliga domen. Läs mer

Offentligt styrda organ på den svenska marknaden

För aktörer som inte är myndigheter men ändå är offentligt styrda kan gränsdragningsproblem uppstå. Omfattas ett bolag av regelverket för offentliga upphandlingar eller ej? Advokat Liselott Fröstad och Jenny Kenneberg analyserar frågan. Läs mer

Referenser i offentlig upphandling – Praktisk tillämpning

Referenser har använts i offentliga upphandlingar under många år och de kan vara bra verktyg. Men hur använder man sig bäst av referenser? Björn Bergström redogör för detta. Läs mer 

Skolskjuts vid växelvis boende

Högsta Förvaltningsdomstolen har nyligen klargjort rättsläget för när en elev har växelvis boende i olika kommuner. Har eleven då rätt till kostnadsfri skolskjuts från både bostäderna? Ta del av JP Infonets expert Lars Cleveskölds analys. Läs mer

Om sekretess i kommunal tillsyn över enskilda förskolehuvudmän

Många uppgifter i handlingar i tillsynsärenden är sekretessreglerade. Stadsjuristen Natalie Glotz Stade redogör för den aktuella sekretessbestämmelsen och hur kommunen bör tänka kring dess tillämpning. Läs mer

Delegation av nämndbeslut

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett aktuellt ärende tagit ställning till om visst beslut varit att betrakta som ett delegationsbeslut i kommunallagens mening. Vad krävs då för att beslutanderätten i viss fråga ska anses delegerad? Kan alla typer av frågor delegeras? I denna analys besvarar Patrik Kastberg dessa frågor. Läs mer

Nyanställd i ett kommunalt boende för ensamkommande barn – att förstå sekretess

Rekryteringar av personal till boenden för ensamkommande barn pågår för fullt i kommunsverige. Stadsjurist Natalie Glotz Stade redogör här för grundläggande bestämmelser med som personal i boenden för ensamkommande barn kan komma att möta. Läs mer 

Molntjänster och juridik - en översikt

Dagens samhälle karakteriseras mer och mer av molntjänster. I det följande belyses några frågeställningar som berör molntjänsters juridiska ställning översiktligt av JP Infonets expert Christine Kirchberger. Läs mer

Informationskrav för webbplatser

Flera olika rättsområden är av vikt när organisationer eller företag publicerar information på sina webbplatser. Christine Kirchberger, universitetsadjunkt och doktorand vid Institutet för rättsinformatik, Stockholm Universitet reder ut begreppen. Läs mer

Sekretess inom hälso- och sjukvården

Personal inom hälso- och sjukvården hanterar dagligen känsliga uppgifter om patienters personliga förhållanden. Vad innebär sekretess generellt och hur ser sekretess mot exempelvis vårdnadshavare eller patienten själv ut? I denna analys redogör JP Infonets expert Lars Clevesköld för vilka grundläggande sekretessregler som gäller inom hälso- och sjukvården. Läs mer

Om förebyggande medicinering i öppen psykiatrisk tvångsvård

Medicinering genom öppen psykiatrisk tvångsvård kan vara nödvändigt för att förebygga ett återinsjuknande i psykos. Det är vanligt att patienter med psykossjukdom efter avslutad tvångsvård slutar ta sina mediciner och kraftigt försämras. Läs mer

Fel att ta ut moms på frimärken - Sverige fälls i EU-domstolen

EU-domstolen har konstaterat att den svenska lagstiftningen som stadgar att det ska utgå moms på posttjänster inte är förenlig med EU-rätten. Ulrika Grefberg och Anna Berggren kommenterar här domen och dess konsekvenser. Läs mer 

Mervärdesskatt för upplåtelse av idrottsanläggning med andra tjänster

I denna analys klargör Jan Kleerup, Senior advisor, vid Svalner Skatt & Transaktion innebörden av, och bakgrunden till, EU-domstolens dom 2015-01-22 i mål C-55/14 Régie communale autonome du stade Luc Varenne (”Régie”). Läs mer

Ingen moms för discjockeys artistframträdanden

I ett förhandsbesked har HFD avgjort frågan om en diskjockeyduos framträdanden inför publik kan klassas som en tolkning och ett levandegörande av de verk som spelas upp och därmed vara undantagna från momsplikt. Läs mer

Vilseledande efterbildningar

Det marknadsrättsliga skyddet för vilseledande efterbildningar är inte oproblematiskt att tillämpa. Advokat Alexander Jute analyserar det marknadsrättsliga skyddet i förhållande till skyddsmöjligheterna på immaterialrättsområdet. Läs mer

Konsumentverkets tillämpning av KOVFS 2015:1

KoVs allmänna råd för marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter har nu funnits i drygt ett år. I den här analysen behandlar advokat Marcus Ateva bland annat frågan om hur KO tillämpat de egna råden. Läs mer

OLW har inte ensamrätt till ”fredagsmys”

Det är enligt Marknadsdomstolen inte omöjligt att erhålla varumärkesskydd för vardagliga uttryck, men det ställer höga krav på bevisning. Advokat Peter Hedberg kommenterar rättsläget i ljuset av domen där OLW nekades rätten till uttrycket ”fredagsmys”. Läs mer

Användning av annans varumärke i reklam

Skydd för varumärken är en självklarhet för många organisationer. Men när sker ett intrång? Är det tillåtet att använda någon annans varumärke i reklam? Tom Kronhöffer och Måns Sjöstrand analyserar rättsläget. Läs mer

Länkning till upphovsrättsligt skyddat material på internet

Trots att länkning utgör ett ytterst centralt inslag i användningen av internet har rättsläget beträffande länkning till upphovsrättsligt skyddat material länge varit oklart. Tom Kronhöffer och Måns Sjöstrand har här analyserat rättsläget efter domen i Svensson-målet. Läs mer

Familjens enhet - analys

Migrationsöverdomstolen har i MIG 2016:7 prövat principen om familjens enhet. Frågan var om en palestinsk man som hade flyktingstatus i Sverige innebar att hans barn, trots att de var medborgare även i Rumänien, också skulle ha status som flyktingar. Läs mer

När upphör ett ensamkommande barn att vara ensamkommande?

Högsta förvaltningsdomstolen har definierat när ett ensamkommande barn upphör att vara ett ensamkommande barn. HFD har klargjort att detta sker när föräldrarna anlänt till Sverige och faktiskt tagit hand om barnet. Läs mer

HD tolkar begreppet ”allmän ordning och säkerhet” i utlänningslagen

Högsta domstolen har i en dom upphävt ett beslut att utvisa en polsk medborgare som dömts till en månads fängelse för stöld. Mannen var EU-medborgare och EES-medborgare. Läs mer

Behövs en god man eller räcker det med mindre ingripande åtgärder?

En 33-årig man ansåg att han, på grund av sin sjukdom, behövde en god man som under en längre tid tog ansvar för hela hans ekonomi. Högsta domstolen tog upp målet och frågan gällde om mannens behov kunde tillgodoses med mindre ingripande åtgärder än en god man. Läs mer

Den rätta kronologiska ordningen i så kallade trepartsärenden om faderskap

När en kvinna har fött ett barn under den tid som hon har varit gift med en man, är mannen i äktenskapet barnets presumerade far. Anses emellertid en annan man vara biologisk far till barnet kan faderskapspresumtionen hävas. Läs mer

Ensamkommande barn får flyttas från familjehem till HVB

Målet gäller frågan om ett ensamkommande barn var i behov av en familjehemsplacering för att vara tillförsäkrad en skälig levnadsnivå eller om barnets behov kunde tillgodoses genom en placering på det HVB för ensamkommande barn som kommunen hade anvisat. Läs mer

Skyddsombuds rättsliga ställning

Skyddsombudet har en mycket viktig roll i arbetsmiljöarbetet som de anställdas representant gentemot arbetsgivaren i arbetsmiljöfrågor. Här analyserar chefsjurist Dan Holke skyddsombudets rättigheter i olika avseenden. Läs mer

Nya regler om organisatorisk och social arbetsmiljö ska motverka psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan ökar i arbetslivet. Detta vill Arbetsmiljöverket motverka i en ny föreskrift. Här analyserar Katrin Edström vad föreskriften innebär i praktiken och hur arbetsgivaren ska hantera dessa frågor. Läs mer

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar – rehabiliteringsutredning och rutiner för rehabilitering och arbetsanpassning 

Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren ett ansvar för att en anställd som drabbats av skada eller sjukdom ska få del av anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder för att kunna återgå till arbete. Men hur lång sträcker sig arbetsgivarens ansvar? Läs mer  

HFD om arbetskläder inom hemtjänsten

Med utgångspunkt i arbetsmiljölagen kan Arbetsmiljöverket utfärda generella föreskrifter om arbetskläder. Här analyserar Lars Clevesköld två fall rörande arbetskläder inom hemtjänsten från HFD. Läs mer 

Så här ser Brexit ut i praktiken

Efter folkomröstningen den 23 juni beslutade Storbritannien att lämna EU. Här går jurist och redaktör Gustav Moleklint igenom hur landets utträde kommer att se ut i praktiken och vilka konsekvenser utträdet kommer få. Läs mer 

Krav på medlemskap i EU

Det är höga krav som ställs på länder som ansöker om EU-medlemskap. För dessa länder väntar en rad kriterier som måste uppfyllas. Jurist Gustav Moleklint går här igenom vad som gäller. Läs mer

Kan man göra attefallstillbyggnader på ett bostadsrättsradhus?

De bygglovsfria attefallsåtgärderna enligt 9 kap. plan- och bygglagen (2010:900), PBL, innefattar både komplementsbyggnader (attefallshus) och tillbyggnader. Läs mer

Socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen utgör grunden för socialtjänstens verksamhet och anger övergripande mål och värderingar som styr verksamheten. Läs mer

LAS

Lagen (1982:80) om anställningsskydd, LAS, reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och skyddar arbetstagaren vid uppsägning och avskedande. Läs mer

Miljöbalken

Miljöbalken (1998:808), förkortas även MB, syftar till att främja en hållbar utveckling och skydda miljö och människor. Läs mer

Förvaltningslagen

Förvaltningslagen (1986:223) har som främsta syfte att värna medborgarnas rättssäkerhet när de har med förvaltningsmyndigheter att göra. Ett annat viktigt syfte är att säkerställa myndigheternas service till allmänheten. Läs mer

De­le­ga­tions­ord­ning – vad gäller för skolverksamheten?

Delegationsordningen är en grundsten i den kommunala nämndorganisationen. Nämnden måste kunna delegera viss beslutanderätt för att förvaltningen ska kunna ske effektivt. Läs mer

Skollagen

Skollag (2010:800) innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola. Där regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras vårdnadshavare. Läs mer

Hyreslagen

Hyreslagen återfinns i 12 kapitlet jordabalken och reglerar förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst. Genom ett hyresavtal upplåter en fastighetsägare en nyttjanderätt. Läs mer

Patientsäkerhetslagen 

Patientsäkerhetslagen är den viktigaste lagen på området och har som syfte är att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet. Läs mer

Marknadsförarens guide till annonsmarkering i sociala medier

Marknadsföring i sociala medier är inte längre någon nyhet. Trots det finns fortfarande en problematik kring var gränsen går för vad som räknas som en annons och hur den ska markeras på rätt sätt. Vad gäller exempelvis när ett YouTube-klipp blir viralt? Läs mer

Den nya dataskyddsreformen i korthet

Den 14 april 2016 antog EU-parlamentet slutgiltigt den dataskyddsreform som ger privatpersoner möjligheten att återta kontrollen över sina personuppgifter, samtidigt som man skapar en hög skyddsnivå i hela EU i fas med den digitala eran. Läs mer

Fördelar med EU:s inre marknad

Genom ett svenskt medlemskap i EU medföljer flera fördelar. I den här checklistan har vi sammanställt fem praktiska saker för privatpersoner och företag som är värda att känna till. Läs mer

Ersättning vid upplåtelse av ledningsrätt för befintliga ledningar

Vad gäller för befintliga starkströmsledningar, lågströmsledningar inom en bostadsfastighet eller vatten- och avloppsledningar? Specialist Leif Norell reder här ut alla frågetecken. Läs mer

Om likhetsprincipen i bostadsrättsföreningar

I den här analysen tar Jonny Flodin upp vad som händer när två bostadsrättshavare får tillstånd att bygga balkonger medan en tredje bostadsrättshavare inte fått något tillstånd av föreningen. Läs mer

Att utfärda och döma ut vite

Hur ska vitesförelägganden utformas, vad gäller när vite ska dömas ut och vilka typer av viten finns det? Rådmannen Kristina Jarnevall reder i den här analysen ut flera frågetecken. Läs mer

Dataskyddsförordningen: För dataskydd och personlig integritet i tiden

För att möta det behov av integritets- och dataskydd som ökad digital användning medför röstades en ny dataskyddslagstiftning igenom under våren 2016. Läs mer om det i jurist och redaktör Gustav Moleklints analysserie. Läs mer

Hur ska kommunen göra när Migrationsverket skriver upp ett ensamkommande barns ålder under handläggningen?

Vår expert stadsjurist Natalie Glotz Stade förklarar hur en kommun bör reagera på denna typ av bedömning. Läs mer

Hur ska byggmomsen redovisas?

Om ett byggbolag väljer att inte dra av ingående moms för att slippa lägga tillbaka den vid en försäljning, hur ska momsen då redovisas? Skatterådgivare Jan Kleerup svarar på frågan. Läs mer

Redovisning av importmoms

Hur redovisas importmoms när samma part som tillhandahåller varorna också förmedlar varorna som kommissionär? Skatterådgivare Jan Kleerup svarar på frågan. Läs mer 

Vad innebär den nya placeringsformen stödboende?

Stödboende infördes år 2016 som ett alternativ till familjehem och HVB. Det är en enklare form av boendeplacering för barn och unga mellan 16 och 20 år. Men vad innebär den nya placeringsformen, vem är tänkt att placeras i stödboende och vilka krav ställs på personalen? Läs mer

Samverkan för lika rättigheter och möjligheter

Skyldigheten att samverka kring frågor om aktiva åtgärder framgår idag av diskrimineringslagen. Från och med januari 2017 ställer lagen tydligare krav på aktiva åtgärder från arbetsgivarens sida. Läs mer

Kan man kräva att elever som har skridskor hemma tar med dem?

Får en skola begära att de elever som redan har t.ex. skridskor eller pulka, tar med utrustningen till skolan för att genomföra en aktivitet eller måste skolan stå för utrustning till samtliga? Läs vad vår jurist svarar!

Avgifter i gymnasiet och komvux 

Vilka avgifter får huvudmannen ta ut från elever i komvux och gymnasieskolan? JP Skolnets experter har sammanställt relevant lagstiftning och praxis i denna genomgång av rättsläget. Läs analysen här

Lagen om tillsyn över hundar och katter 

Vad gäller vid bristande skötsel och vanvård av hundar och katter? Hur ser korrekt märkning och registreringsbestämmelser ut? Vem får omhänderta övergivna hundar och katter? Kammaråklagare Anders Gustafsson reder ut begreppen. Läs mer 

Säljarens upplysningsplikt vid försäljning av fast egendom

I det så kallade motorcrossbanefallet dömdes säljaren av en fastighet till upplysningsplikt. Något som dock är tänkt att vara en undantagsregel. I analysen förklarar jurist Erika P. Björkdahl argumentationen bakom domen som förtydligar när upplysningsplikten gäller för säljaren av fast egendom. Läs mer

Mark- och miljööverdomstolen frångår nya riktvärden för buller

Mark- och miljööverdomstolen har i en dom frångått Naturvårdsverkets nya riktvärden för buller från industri. Ett strängare bullervillor har bestämts för den berörda verksamheten. Advokat Björn Hellman redogör för Mark- och miljööverdomstolens dom samt den nu gällande vägledningen för bullerregler. Läs mer

Tillstånd får inte ges om ytvattenstatusen försämras

Förhandsavgörandet från EU-domstolen innebär att Sverige och troligen flera andra medlemsstater måste ändra i den nationella lagstiftningen. Läs mer

LOU: Lag (2016:1145) om offentlig upphandling

I och med det nya omfattande regelverket kring offentliga upphandlingar har vi sammanställt ett kompendium med nya LOU. Läs mer och ladda hem PDF:en här

Vad innebär de nya diskrimineringsreglerna från och med den 1 januari 2017?

Den 1 januari 2017 träder förändringar i diskrimineringslagen (SFS 2016:828) i kraft. Nuvarande krav på plan för att motverka diskriminering enligt 3 kap. Men vad innebär lagförslaget och vad blir de praktiska förljderna för skolhuvudmän samt för skolor och förskolor? Läs mer här

LUF i läsvänligt format

Nya LUF trädde i kraft 1 januari 2017. Här kan du ladda ner lagen i fulltext i ett läsvänligt format. Läs mer

LUK i läsvänligt format

Laddar ner lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner i fulltext här. Läs mer

Personkretsen i LSS

Vilka är förutsättningarna för att ha rätt till insatser enligt LSS? JP Infonets jurister går igenom personkretsen 1-3 i LSS och hur personkretstillhörigheten ser ut. Läs mer

Big Data och GDPR – hinder för marknadsföring?

Vad innebär den nya dataskyddsförordningen för företag och organisationer i praktiken och hur kommer det påverka personuppgiftshanteringen som används i exempelvis marknadsföring? Läs analysen

Avbildning av konstverk online – analys

Vad innebär domen i Wikimediamålet för innehavare och användare av digitala bilddatabaser online? JP Infonets expert Daniel Tornberg redogör för de praktiska konsekvenserna av beslutet i denna analys. Läs mer

18-åring som behöver vård får bo kvar tillfälligt på HVB-hem – referat av kammarrättsdom

Frågan om en ungdom som fyller 18 år ska få bistånd till fortsatt vård och boende vid ett HVB-hem beror på behovet av vård. Läs referatet av kammarrättsdomen här

Vad innebär kravet på energihushållning?

Kravet på energihushållning är allmänt hållet och vad det praktiskt innebär har arbetats fram i rättspraxis. Här går vi igenom tre domar som belyser frågan. Läs mer 

Skolans arbete mot kränkande behandling

I skollagen ställs höga krav på huvudmannens arbete mot kränkande behandling och det finns absolut förbud mot att personal kränker elever. Huvudmannen ska arbeta både främjande och förebyggande. Läs mer

Ingen ersättning från staten för kommuner som gör en annan bedömning än Migrationsverket om ensamkommande barns ålder

Kammarrätten har avgjort tre mål som handlar om ersättning till kommunen för kostnader för god man till ensamkommande barn. Vår expert stadsjuristen Natalie Glotz Stade kommenterar avgörandena. Läs mer

Effektivisera ert arbete med hjälp av en tillsynsplan

För att en kommun ska kunna upprätthålla och skapa en god bebyggelsemiljö behövs en effektiv och planerad tillsynsverksamhet. Läs mer

Nämnden får aldrig delegera beslut om umgängesbegränsning till en socialsekreterare – referat av kammarrättsdom

Beslut som utgör myndighetsutövning mot enskild och är principiellt viktiga får inte delegeras. Enligt HFD är beslut enligt LVU om att hemlighålla den unges vistelseort principiellt viktiga. Kammarrätten menar att beslut om umgängesbegränsning liknar sådana beslut eftersom det i båda fallen handlar om att begränsa vårdnadshavares kontakter med tvångsvårdade barn. Läs mer

Innebär den nya LOU utökad kommunikationsskyldighet under kvalificerings- och utvärderingsfasen?

Föreligger det en kommunikationsskyldighet vid uteslutning av ett anbud enligt 13 kap. LOU, vid de fall där anbudsgivaren inte anses uppfylla kvalificeringskraven, vid de fall där anbudet inte uppfyller de obligatoriska kraven och vid misstanke om ett onormalt lågt anbudspris? Läs svaret här

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen syftar till att trygga en god och säker arbetsmiljö och fungerar både som ett hjälpmedel som ett stöd. Läs mer

LVU – tvångsvård av barn och unga

Huvudregeln är att socialtjänstens insatser till barn och unga ska ske med samtycke. LVU reglerar förutsättningarna för att avvika från den grundläggande principen om frivillighet i socialtjänstlagen. Läs mer

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att enskilda har rätt till insyn i offentlig verksamhet och den utgör en grundsten i Sveriges demokratiska statsskick. Principen regleras i tryckfrihetsförordningen och undantag från principen finns i offentlighets- och sekretesslagen. Läs mer här

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av stöd-, vård- och behandlingsinsatser ska dokumenteras. Läs mer om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten här

Jäv - om jävsgrunderna i förvaltningslagen

Den som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen ska enligt regeringsformen iaktta saklighet och opartiskhet. Partsintressen ska alltid uppmärksammas eftersom de kolliderar med kravet på opartiskhet och påverkar förmågan till saklighet. Läs mer